Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2003-12-09
Ikona statystyk

Wydawanie decyzji o uprawnieniach do otrzymania ekwiwalentu za mienie pozostawione poza granicami Państwa Polskiego w zwiazku z wojną rozpoczętą w 1939r.

 

1.  Nazwa wydziału:
     Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

2.  Podstawa prawna :
-   art. 212 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
    ( Dz. U. z 2000r. Nr 46 poz. 543 ze zmianami);
  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21.08.2001r. w sprawie sposobu
    zaliczania wartości nieruchomości pozostawionych za granicą na pokrycie
    ceny sprzedaży nieruchomości lub opłat za użytkowanie wieczyste 
    oraz sposobu ustalania wartości tych nieruchomości ( Dz. U. Nr 90 poz. 
    999 z 2001r.).

 3. Wymagane dokumenty:
     Zgodnie z aktualnym stanem prawnym decyzję wydaje się na wniosek osób
     uprawnionych ( wymienionych w art.212 ustawy o gospodarce
     nieruchomościami) po przedłożeniu następujących dokumentów:
-   dowody potwierdzające pozostawienie nieruchomości oraz rodzaj
    i powierzchnię tych nieruchomości,
-   opis pozostawionych nieruchomości;
-   oświadczenie o dotychczasowym stanie realizacji uprawnień, o których 
    mowa w art. 212 ust. 1 i 2;
-   oświadczenie o wartości pozostawionych nieruchomości z zastrzeżeniem 
    ust. 2a oraz o ewentualnych obciążeniach hipotecznych tych 
    nieruchomości.
-   operat szacunkowy wykonany przez rzeczoznawcę majątkowego

 4.  Opłaty:
     Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej.

 5.  Termin załatwienia sprawy:
     Sprawy powyższe prowadzone są wg procedury określonej w ustawie
     z dnia 1-08 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz przepisami K.p.a.
     Załatwienie sprawy kończy się wydaniem decyzji potwierdzającej
     uprawnienia wnioskodawcy do otrzymania rekompensaty.

 6. Jednostka prowadząca sprawę:
    Starostwo Powiatowe we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10.
    Wydział GKK i GN – I piętro pok. 204, telefon (041) 39-44-997

7. Tryb odwoławczy:
    Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego
    za pośrednictwem tut. Starostwa.

 

 

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Bożena Gładyś
redaktor:
Bożena Gładyś
Data utworzenia informacji:
 
Data publikacji:
2003-12-09
Data ostatniej zmiany:
2003-12-09
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-19 14:27:27, zmian dokonał(a): gjd

WCAG 2.0 (Level AA)