Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2003-12-09
Ikona statystyk

Ustalanie wysokości i wypłata odszkodowania za nieruchomosci zajęte pod drogi publiczne

 

1.  Nazwa wydziału:     Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

2. Podstawa prawna:-  art. 73  ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające 
   ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.)
-  art. 129 – 130  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
   nieruchomościami ( jedn. tekst z 2004r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zm.)

3. Wymagane dokumenty: pisemny wniosek – do pobrania poniżej
    wniosek zawierający opis nieruchomości, za przejęcie której żądana jest
    wypłata odszkodowania, z podaniem numeru działek, ich powierzchni,
    numeru księgi wieczystej, do wniosku należy dołączyć wypis z księgi
    wieczystej lub inny dokument własności oraz wskazać dokument na mocy,
    którego przejęta została nieruchomość.

 4. Opłaty:    Wniosek wolny od opłaty skarbowej.
5. Termin i sposób załatwienia :Wysokość odszkodowania ustala się w drodze decyzji, wydanej po oszacowaniu wartości nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego.Odszkodowanie wypłaca:  1) gmina- w odniesieniu do dróg będących w dniu 31 grudnia 1998r. drogami
      gminnymi,
  2) Skarb Państwa – w odniesieniu do pozostałych dróg. Zapłata odszkodowania następuje jednorazowo w terminie 14 dni od dnia ,
w którym decyzja stała się ostateczna.
6. Jednostka prowadząca sprawę:    Starostwo Powiatowe we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10.
   Wydział GKK i GN – I piętro pok. 205, telefon (041) 39-44-997

7. Tryb odwoławczy:
    Od decyzji administracyjnej przysługuje odwołanie do Wojewody
    Świętokrzyskiego.
8. Dodatkowe informacyjne:   Odszkodowanie ustalane jest na wniosek właściciela złożony w okresie
   od 1 stycznia 2001r. do 31 grudnia 200
5 r.
   Po upływie tego czasu roszczenie wygasa.
  

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Bożena Gładyś
redaktor:
Bożena Gładyś
Data utworzenia informacji:
2003-12-09
Data publikacji:
2003-12-09
Data ostatniej zmiany:
2010-04-07
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-09-24 14:35:2, zmian dokonał(a): Krzysztof Rusek

WCAG 2.0 (Level AA)