Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2017-04-11

ZAPYTANIE OFERTOWE

na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0265T Mieczyn-Występy, Etap II”

2017-04-18

ZAPYTANIE OFERTOWE - na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania

„Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 0252T na odcinku Pilczyca - Jakubowice, nr 0237T na odcinku Radków - Kossów i ulicy 1-go Maja we Włoszczowie poprawiająca bezpieczeństwo i dostępność w gminach Kluczewsko, Radków, Włoszczowa”

2017-04-24

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 21.04.2017 r.

Na wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na wykonaniu dokumentacji geodezyjno-prawnej, służącej do uregulowania własności gruntów zajętych pod drogę publiczną Nr 0258 T p/n Oleszno - Wola Świdzińska – Świdno –Rogalów- Krasocin, znajdującą się do dnia 31.12.1998 we władaniu Skarbu Państwa na odcinku przebiegającym przez obręb ewidencyjny Świdno i Wola Świdzińska, gm. Krasocin w trybie ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz.872 ze zm.) oraz w drodze zasiedzenia, w zakresie obszarów niepodlegających przepisom powyższej ustawy.

2017-04-25

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 25.04.2017 r.

Na wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na wykonaniu dokumentacji geodezyjno-prawnej, służącej do uregulowania własności gruntów zajętych pod drogę publiczną Nr 0237 T p/n Moskorzew –Perzyny – Dzierzgów – Górki – Radków – Kossów - Kwilina - Chlewice, znajdującą się do dnia 31.12.1998 we władaniu Skarbu Państwa na odcinku przebiegającym przez obręb ewidencyjny Kwilina, gm. Radków i Kolonia Chlewice, gm. Moskorzew w trybie ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz.872 ze zm.) oraz w drodze zasiedzenia, w zakresie obszarów niepodlegających przepisom powyższej ustawy.

2017-05-10

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Na wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na wykonaniu dokumentacji geodezyjno-prawnej, służącej do uregulowania własności gruntów zajętych pod drogę publiczną Nr 0258 T p/n Oleszno - Wola Świdzińska – Świdno –Rogalów- Krasocin, znajdującą się do dnia 31.12.1998 we władaniu Skarbu Państwa na odcinku przebiegającym przez obręb ewidencyjny Świdno i Wola Świdzińska, gm. Krasocin w trybie ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz.872 ze zm.) oraz w drodze zasiedzenia, w zakresie obszarów niepodlegających przepisom powyższej ustawy.

2017-05-15

Zaproszenie do skladania ofert

Koszenie traw i chwastów  na poboczach i skarpach nasypów (rowów) na drogach powiatowych Powiatu Włoszczowskiego

2017-05-17

Zawiadomienie o wyborze oferty

Na wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na wykonaniu dokumentacji geodezyjno-prawnej, służącej do uregulowania własności gruntów zajętych pod drogę publiczną Nr 0237 T p/n Moskorzew –Perzyny – Dzierzgów – Górki – Radków – Kossów - Kwilina - Chlewice, znajdującą się do dnia 31.12.1998 we władaniu Skarbu Państwa na odcinku przebiegającym przez obręb ewidencyjny Kwilina, gm. Radków i Kolonia Chlewice, gm. Moskorzew w trybie ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz.872 ze zm.) oraz w drodze zasiedzenia, w zakresie obszarów niepodlegających przepisom powyższej ustawy.

2017-05-18

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 17.05.2017 r.

Na wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na wykonaniu dokumentacji geodezyjno-prawnej, służącej do uregulowania własności gruntów zajętych pod drogę publiczną Nr 0258 T p/n Oleszno - Wola Świdzińska – Świdno –Rogalów- Krasocin, znajdującą siędo dnia 31.12.1998 we władaniu Skarbu Państwa na odcinku przebiegającym przez obręb ewidencyjny Świdno i Wola Świdzińska, gm. Krasocin w trybie ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz.872 ze zm.) oraz w drodze zasiedzenia, w zakresie obszarów niepodlegających przepisom powyższej ustawy.

2017-05-24

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 0239T w m. Tarnawa Góra – budowa chodnika

2017-05-24

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Budowa chodnika asfaltowego na drodze powiatowej Nr 0247T w m. Łachów o dł. 504 mb

2017-05-25

Zaproszenie do skladania ofert

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe dróg powiatowych na terenie powiatu Włoszczowskiego

2017-05-25

Zaproszenie do skladania ofert

Dostawa znaków, słupków do znaków i elementów oznakowania do Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie

2017-05-30

Zawiadomienie o wyborze oferty

Na wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na wykonaniu dokumentacji geodezyjno-prawnej, służącej do uregulowania własności gruntów zajętych pod drogę publiczną Nr 0258 T p/n Oleszno - Wola Świdzińska – Świdno –Rogalów- Krasocin, znajdującą się do dnia 31.12.1998 we władaniu Skarbu Państwa na odcinku przebiegającym przez obręb ewidencyjny Świdno i Wola Świdzińska, gm. Krasocin w trybie ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz.872 ze zm.) oraz w drodze zasiedzenia, w zakresie obszarów niepodlegających przepisom powyższej ustawy.

2017-05-31

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu "STOPIEŃ WYŻEJ" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na Zbiorowy transport autokarowy Włoszczowa - Tokarnia - Włoszczowa zgodnie z zapytaniem.

2017-06-02

Zapytanie ofertowe

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 0237T na odc. Moskorzew – Dzierzgów o dł. ok. 7,1 kmOstatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-01-19 11:32:44, zmian dokonał(a): Marcin Chamera

WCAG 2.0 (Level AA)