Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2017-08-29

Zawiadomienie o wyborze oferty

Na wykonanie projektu ustalenia klasyfikacji gleboznawczczej gruntów dla 98 działek ewidencyjnych położonych na terenie powiatu włoszczowskiego, zalesionych na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich wraz z opracowaniem dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do ujawnienia wynikających z opracowanego projektu zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków.

2017-08-29

Zawiadomienie o wyborze oferty

Na sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości położonej we Włoszczowie obręb 0006 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki Nr: 4041 o pow. 0.6966 ha i 4042 o pow. 0.4568 ha, wykonanego zgodnie z art. 151 ustawy z dnia 21 sierpnia1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), niezbędnego w postępowaniu administracyjnym Znak: GKN.6844.2.1.2017.IŚ w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd.

2017-09-05

Zapytanie ofertowe na zbiorowy transport autokarowy

W związku z realizacją projektu "STOPIEŃ WYŻEJ" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na Zbiorowy transport autokarowy zgodnie z zapytaniem.

2017-09-13

Informacja o wynikach zamówienia publicznego

W związku z realizacją projektu "STOPIEŃ WYŻEJ" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie informuje o wynikach zamówienia publicznego na ,,ZBIOROWY TRANSPORT AUTOKAROWY Włoszczowa-Sandomierz-Włoszczowa"

2017-09-19

Zaproszenie do składania ofert

Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych dla ZDP we Włoszczowie

2017-09-21

Zaproszenie do składnia ofert

Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych dla Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie

2017-10-04

Zaproszenie do składania ofert

Remont nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej nr 0252 T na odcinku Pilczyca – Ciemiętniki (likwidacja wybrzuszeń nawierzchni)

2017-10-05

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 04.10.2017 r.

Na sporządzenie operatu szacunkowego stanowiącego podstawę do określania zgodnie z art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.) wysokości odszkodowania za szkody związane z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: Nr 899 położonej w obrębie Przygradów i Nr 1335 położonej w obrębie Konieczno gm. Włoszczowa, stanowiącej własność osoby fizycznej, powstałe na skutek prowadzonych czynności związanych z budową gazociągu, ponadto jeżeli nastąpiło zmniejszenie wartości nieruchomości w wyniku zrealizowanej inwestycji ustalenie wysokości tego zmniejszenia.      

2017-10-12

ZAPYTANIE OFERTOWE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 11.10.2017 r.

Na sporządzenie 4 sztuk operatów szacunkowych określających wartość rynkową dla niżej opisanych nieruchomości położonych we Włoszczowe obręb 0004 gm. Włoszczowa dla potrzeb wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowania za nieruchomości zajęte pod realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 397030T ul. Zielona we Włoszczowie, odc. od km 0+004,40 ÷ 0+363”, zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 z późn. zm.).

2017-10-19

Zawiadomienie o wyborze oferty

Na sporządzenie operatu szacunkowego stanowiącego podstawę do określania zgodnie z art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.) wysokości odszkodowania za szkody związane z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: Nr 899 położonej w obrębie Przygradów i Nr 1335 położonej w obrębie Konieczno gm. Włoszczowa, stanowiącej własność osoby fizycznej, powstałe na skutek prowadzonych czynności związanych z budową gazociągu, ponadto jeżeli nastąpiło zmniejszenie wartości nieruchomości w wyniku zrealizowanej inwestycji ustalenie wysokości tego zmniejszenia.   

2017-10-25

Zawiadomienie o wyborze oferty

Na sporządzenie 4 sztuk operatów szacunkowych określających wartość rynkową dla niżej opisanych nieruchomości położonych we Włoszczowe obręb 0004 gm. Włoszczowa dla potrzeb wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowania za nieruchomości zajęte pod realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 397030T ul. Zielona we Włoszczowie, odc. od km 0+004,40 ÷ 0+363”, zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 z późn. zm.).

2017-11-16

ZAPYTANIE OFERTOWE

dostawa, rozładunek i dostarczenie zamawianych materiałów biurowych oraz tuszy, tonerów do drukarek i kserokopiarek

2017-11-20

ZAPYTANIE OFERTOWE

na świadczenie usług pocztowych

2017-11-21

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasację tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku

2017-12-07

Zapytanie ofertowe Starosty Włoszczowskiego z dnia 04.12.2017r.

na usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Włoszczowskiego w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowymOstatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-07-20 12:39:56, zmian dokonał(a): Halina Sokołowska

WCAG 2.0 (Level AA)