Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2017-07-07
Ikona statystyk

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0258T Oleszno – Krasocin na odcinku Oleszno – Wola Świdzińska – Świdno dł. ok. 4 km”

Ogłoszenie nr 547014-N-2017 z dnia 2017-07-07 r.
 

Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0258T Oleszno – Krasocin na odcinku Oleszno – Wola Świdzińska – Świdno dł. ok. 4 km”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie, krajowy numer identyfikacyjny 29994405400000, ul. ul. Jędrzejowska  81 , 29100   Włoszczowa, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 942 519, , e-mail lawinska_krystyna@o2.pl, , faks 413 942 519.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.starostwo.wloszczowa.eobip.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy złożyć w siedzibie ZDP
Adres:
Zarząd Dróg Powiatowych 29-100 Włoszczowa ul. Jędrzejowska 81, sekretariat


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0258T Oleszno – Krasocin na odcinku Oleszno – Wola Świdzińska – Świdno dł. ok. 4 km”
Numer referencyjny: ZDP-ZP-3431/13/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0258T Oleszno – Krasocin na odcinku Oleszno – Wola Świdzińska – Świdno dł. ok. 4 km” Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. 4.2. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 0258T w dwóch odcinkach (etapach): Etap I Odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 0401T w miejscowości Oleszno do końca terenu zabudowanego w miejscowości Wola Świdzińska na długości ok. 3,5 km (zakres opracowania przedstawia załącznik graficzny z lokalizacją odcinka drogi do przebudowy) Zakres rozwiązań projektowych: a) poszerzenie jezdni do szerokości 6 m, wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni, b) budowa chodnika dla pieszych po jednej stronie drogi: ­ w miejscowości Oleszno na odcinku od początku opracowania do końca zabudowy (działka nr 2187/18) po prawej stronie drogi, ­ w miejscowości Wola Świdzińska na odcinku od początku zabudowy (działak nr 51) do końca zabudowy (działka nr 4480/1) po lewej stronie drogi, c) budowa zatoki autobusowej w miejscowości Wola Świdzińska w miejscu lokalizacji przystanku na wysokości działki nr 289/1, d) odwodnienie pasa drogowego dostosowane do projektowanego zagospodarowania drogi, e) zjazdy z kostki betonowej na posesje zabudowane przyległe do drogi. Zjazdy należy zaprojektować z uwzględnieniem wysokościowego dostosowania do chodników lub nawierzchni jezdni. Parametry techniczne zjazdów dostosować do istniejącego zagospodarowania na terenie nieruchomości, f) zjazdy utwardzone kruszywem na działki niezabudowane, g) regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych, h) przebudowa skrzyżowań z drogami poprzecznymi – korekta geometrii skrzyżowań dla poprawy bezpieczeństwa ruchu, i) korekta łuków, j) budowa peronów z kostki betonowej dla wysiadających na przystankach autobusowych, k) przebudowa lub remont przepustów pod koroną drogi, l) przebudowa i budowa nowych przepustów pod zjazdami, m) wykonanie projektu stałej organizacji ruchu. Zastosować oznakowanie poziome (w technologii grubowarstwowej) i pionowe. Projekt organizacji ruchu należy zatwierdzić w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, n) przebudowa ewentualnych kolizji istniejącego uzbrojenia z projektowanym pasem drogowym (np. sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć telekomunikacyjna, energetyczna) na podstawie warunków wydanych przez dysponentów sieci, o) projekt zieleni (inwentaryzacja zieleni, projekt wycinki roślinności, projekt nasadzeń zamiennych). Założenia projektowe a) przekrój półuliczny, b) klasa drogi Z, c) kategoria ruchu – KR 3, d) rodzaj nawierzchni – bitumiczna. Etap II Odcinek od skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Świdno na wysokości przystanku autobusowego (działka nr 4530) do początku chodnika po lewej stronie drogi (działka nr 4550) na długości ok. 0,55 km (zakres opracowania przedstawia załącznik graficzny z lokalizacją odcinka drogi do przebudowy) Zakres rozwiązań projektowych: a) budowa chodnika dla pieszych po lewej stronie drogi, b) budowa zatoki autobusowej w miejscowości Świdno w miejscu lokalizacji przystanku autobusowego na wysokości działki nr 4530, c) odwodnienie pasa drogowego dostosowane do projektowanego zagospodarowania drogi, d) zjazdy w ciągu chodnika należy zaprojektować z uwzględnieniem wysokościowego dostosowania do istniejącego zagospodarowania na terenie nieruchomości, e) regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych, f) przebudowa ewentualnych kolizji istniejącego uzbrojenia z projektowanym chodnikiem i zatoką (np. sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć telekomunikacyjna, energetyczna) na podstawie warunków wydanych przez dysponentów sieci, g) projekt zieleni (inwentaryzacja zieleni, projekt wycinki roślinności, projekt nasadzeń zamiennych). Przed przystąpieniem do projektowania należy przedłożyć Zamawiającemu koncepcję rozwiązań projektowych. Pozytywnie zaopiniowana koncepcja stanowi podstawę do wykonania dokumentacji projektowej. 4.3. Szczegółowy zakres rzeczowy dokumentacji 4.3.1. Wymagania odnośnie dokumentacji projektowej 1) dokumentacja będzie służyć do opisu przedmiotu zamówienia do przetargu w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane oraz realizację pełnego zakresu robót budowlanych, 2) dokumentacja nie może opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfikacją przedmiotu zamówienia lub nie można tego opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń; 3) dokumentacja powinna opisywać przedmiot zamówienia, w tym zastosowane materiały i urządzenia, za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane uwzględnia się: europejskie aprobaty techniczne, wspólne specyfikacje techniczne; 4) dokumentacja musi być trwale i czytelnie oznaczona, ponadto trwale oprawiona; 5) w opracowanej dokumentacji będą wskazane wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnie dostępne na rynku. 6) zamawiający zamawia 5 egz. dokumentacji projektowej wraz z wersją elektroniczną na nośnikach CD 4.3.2. Zakres dokumentacji projektowej 1) Wykonanie dokumentacji oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 464 z późn. zm.); 2) Uzyskanie wymaganych opinii, sprawdzeń, uzgodnień dokumentacji projektowej wymaganych przepisami prawa, (w tym uzgodnienie m.in.: na naradzie koordynacyjnej sytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, z: gminami, zarządcami dróg, zarządcami sieci uzbrojenia terenu i in.). 3) Do obowiązków Wykonawcy należy przygotowanie materiałów i złożenie wniosków o wydanie niezbędnych decyzji (decyzji środowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego, itp.), dokonywanie wszelkich uzupełnień i poprawek do czasu uzyskania przedmiotowych decyzji. Uzyskanie w/w decyzji leży po stronie Wykonawcy. 4) Dokumentację należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, ze sztuką budowlaną oraz winna być ona opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć; informacje zawarte w dokumentacji projektowej w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń należy określić w sposób zgodny z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych; 4.3.2.1. Prace przedprojektowe: A) Dokumentacja geodezyjna (wersja papierowa + wersja elektroniczna, pliki mapowe z rozszerzeniem „pdf” i edytowalne „dwg” lub inne umożliwiające edycję) ma zawierać: 1) mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500 do celów projektowych. Wykonawca pozyska mapę do celów projektowych konieczną do opracowania projektu. Mapę należy wykonać zgodnie z zasadami wynikającymi z odpowiednich przepisów z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz budowlanego. Wyniki prac geodezyjnych związane z opracowaniem tej mapy muszą być przed jej przekazaniem Zamawiającemu włączone do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Przy opracowaniu mapy do celów projektowych należy szczególną uwagę zwrócić na wykazanie na tej mapie granic działki ewidencyjnej pasa drogowego. W przypadkach, w których w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym brak jest informacji o dokładności danych opisujących przebieg tych granic lub dane te (granice) nie spełniają warunków obowiązujących obecnie standardów, a jednocześnie granice działki ewidencyjnej stanowiącej drogę (będącej we własności lub władaniu Zarządcy drogi) znajdą się w kolizji z projektowanym przebiegiem pasa drogowego, informacje o przebiegu tych granic do opracowanej mapy do celów projektowych należy pozyskać w wyniku geodezyjnych pomiarów terenowych, poprzedzonych czynnościami pozwalającymi na ustalenie tych granic. Powyższe czynności mogą być wykonane jednocześnie, czy też w ramach prac związanych z niżej opisanymi zasadami opracowania map z projektami podziałów nieruchomości. W przypadkach, w których linie rozgraniczające teren, w tym granice projektowanego pasa drogowego będą przebiegać w obszarach działek nie stanowiących własności lub władania Zarządcy drogi należy sporządzić mapy zawierające projekty podziału tych nieruchomości, opracowane w trybie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. W takich przypadkach, przed opracowaniem projektów podziałów tych nieruchomości należy dokonać ustalenia (w rozumieniu przepisów z zakresu geodezji i kartografii) granic tych nieruchomości z działką ewidencyjną stanowiącą aktualny pas drogowy. Powyższego ustalenia należy dokonać, w zależności od rodzaju dostępnych danych geodezyjnych, w trybie wyznaczenia punktów granicznych z ewidencji gruntów, wznowienia znaków granicznych lub ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. Z powyższych czynności należy sporządzić właściwą dokumentację geodezyjną, która ma zostać włączona do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przed zakończeniem realizacji zamówienia. Przekazywane Zamawiającemu mapy z projektami podziałów oraz stanowiące ich integralną część wykazy zmian gruntowych oraz wykazy synchronizacyjne mają zawierać klauzule uwierzytelniające nadane przez organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, które pozyska Wykonawca. Powyższymi klauzulami uwierzytelniającymi, na tych samych zasadach, mają być również opatrzone mapy do celów projektowych przekazywane Zamawiającemu. Przyjęcie do PZGiK wyników prac dotyczących ustalania granic nieruchomości Wykonawca potwierdzi przekazując Zamawiającemu kopię protokołu pozytywnej weryfikacji wyników tych prac, sporządzonego przez organ przyjmujący dokumentację do PZGiK. W sytuacjach, w których ustalone granice pasa drogowego pozwolą na realizację inwestycji w obszarze działki należącej do Zarządcy drogi opracowanie map z projektami podziałów będzie zbędne. Należy również dokonać ustalenia granic nieruchomości i sporządzić właściwą dokumentację geodezyjną dla działek nie stanowiących własności lub władania Zarządcy drogi, które w całości zostaną przejęte pod inwestycję w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

II.5) Główny kod CPV: 71322000-1
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-08-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony: a) jeżeli wykonawca wykaże że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej: - jedno opracowanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i wykonawczego) dotyczące budowy, przebudowy, rozbudowy itp. drogi (minimum klasy L ) b) wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia ( osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia) legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji jakie zostaną im powierzone: Projektant w specjalności drogowej – 1 osoba Wskazana osoba winna posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów . (podstawa prawna Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Projektant w specjalności mostowej – 1 osoba Wskazana osoba winna posiadać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (podstawa prawna Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane). Wykonawca może wykazać na stanowisko projektanta osoby będące obywatelami państwa członkowskiego, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (m.in. w ustawie z dnia 22.12.2015r. Dz. U. z 2016r poz.65 o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji , w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt.1 ustawy Pzp. b. jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 11.1a składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , potwierdzające , że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy , nie wydaje się dokumentów , o których mowa powyżej , zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy , ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji , lub oświadczenie osoby , której dokument miał dotyczyć , złożone przed notariuszem lub przed organem sadowym , administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis dotyczący terminu wystawienia dokumentu stosuje się odpowiednio (nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). c. Każdy wykonawca występujący wspólnie oddzielnie składa dokumenty lub oświadczenia wymienione w pkt. a i b. d. Wykonawca , który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp zobligowany będzie przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt. a i b.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi , były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. b. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych zaświadczenie usług, wraz z informacja na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego , a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. Dokumenty wymienione w pkt. 11.2. składa ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich Wykonawców będą spełniać warunki określone w pkt. 8.2. (oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy i łączne doświadczenie zawodowe).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca , który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów , musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów , w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, które określają: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu i sposobu ich wykorzystania przez wykonawcę przy wykonaniu zamówienia, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia. - czy podmiot na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje usługi , których wskazane zdolności dotyczą.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 90,00
okres udzielonej rękojmi 10,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Niedopuszczalne są zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem takich zmian, gdy zajdzie co najmniej jedna z okoliczności przewidzianych w art. 144 ust 1 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. 20.4 Na podstawie art.144 ust. pkt. 1 ustawy zamawiający przewiduje następujące możliwości zmiany umowy: 1. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia niezależnych od Wykonawcy okoliczności : a. w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych prac nie objętych przedmiotem zamówienia, mających wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy (koniecznych do wykonania), których realizacja powoduje konieczność przedłużenia terminu umowy podstawowej o czas wykonania dodatkowych prac. b. w przypadku nie zależnych od Zamawiającego i Wykonawcy przedłużających się terminów wydania warunków technicznych, decyzji administracyjnych lub przedłużających się terminów uzyskania odpowiednich uzgodnień branżowych, użytkowników i właścicieli infrastruktury technicznej. c. W przypadku zaistnienia w/w okoliczności Zamawiający może przedłużyć termin zakończenia wykonania zamówienia na pisemny, szczegółowo uzasadniony wniosek Wykonawcy. Przedłużenie terminu realizacji będzie dopuszczalne jedynie: • okres trwania czynności organów administracji publicznej lub instytucji prze-kraczający termin ustawowo przewi¬dziany dla danej czynności, (w przypadku decy¬zji administracyjnej, warunków tech¬nicznych lub innego dokumentu nie-zbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy) oraz • okres trwania czynności wykraczający poza zwyczajowo przyjęty (w przypadku uzgodnień gestorów sie¬ci, innych podmiotów lub osób, któ¬rych opinia lub zgoda będzie wyma¬gana przepisami prawa) 2. Zmiana osoby na stanowisku projektanta (drogowy , mostowy) pod warunkiem, że wskazana osoba spełniać będzie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Zmiana wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy: a) w przypadku urzędowej zmiany podatku od towarów i usług VAT wynagrodzenie pozostałe do zafakturowania zostanie odpowiednio przeszacowane i stanowić będzie podstawę do zawarcia stosownego aneksu – każda ze stron jest zobowiązana do zatwierdzenia zmian umowy w razie zaistnienia takiej sytuacji; b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 4. Wykonawca zobowiązany jest w przypadku zajścia okoliczności wskazanych pkt. 3 pkt. a), b) i c) do wykazania i udokumentowania okoliczności potwierdzających, że wskazane zmiany miały wpływ na koszty wykonania zamówienia. W związku z tym Zamawiający ma również prawo żądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów źródłowych stanowiących dowody zmian kosztów wykonania zamówienia. 5. W przypadku, gdy oferta Wykonawcy realizującego usługi nie zawierała wskazania części, którą na etapie realizacji zamówienia zamierza on powierzyć podwykonawcy, Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, tj. powierzenia części zamówienia do realizacji przez podwykonawców. 6. Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu może nastąpić pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez dotychczasowego podwykonawcę, 7. Oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy; 8. Zmiana osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-07-20, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Podmiot udostępniający:
Zarząd Dróg Powiatowych
autor:
Norbert Gąsieniec
redaktor:
Halina Sokołowska
Data utworzenia informacji:
2017-07-07
Data publikacji:
2017-07-07
Data ostatniej zmiany:
2017-09-07
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-23 13:19:2, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)