Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2017-09-27
Ikona statystyk

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Włoszczowskiego w dwóch sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019

Ogłoszenie nr 594000-N-2017 z dnia 2017-09-27 r.
 

Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Włoszczowskiego w dwóch sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie, krajowy numer identyfikacyjny 29994405400000, ul. ul. Jędrzejowska  81 , 29100   Włoszczowa, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 942 519, e-mail lawinska_krystyna@o2.pl, faks 413 942 519.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
www.starostwo.wloszczowa.eobip.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofery należy złozyć w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych
Adres:
29-100 Włoszczowa, ul. Jędrzejowska 81, sekretariat


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Włoszczowskiego w dwóch sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019
Numer referencyjny: ZDP-ZP-3431/24/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
9


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Włoszczowskiego w sezonie zimowym 2017/2018, 2018/2019” Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych, polegające na zapewnieniu przejezdności dróg oraz ograniczeniu zakłóceń płynności ruchu drogowego wywołanych opadami śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej mżawki lub śliskością zimową jezdni poprzez usuwanie śniegu i błota pośniegowego. Zapobieganie powstawaniu i likwidowanie śliskości zimowej (posypywanie mieszanką piaskowo-solną). Zamówienie zostało podzielone na dziewięć zadań częściowych: Zadanie nr 1 „ Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych pługopiaskarką ” 1. Zapotrzebowanie: pługopiaskarka - 1 jednostka sprzętowa 2. Do realizacji zamówienia Wykonawca zapewni: a). nośnik - samochód o ładowności minimum 12 ton (min. dwie osie napędowe), na który zostanie zamontowana piaskarka i pług. Do realizacji zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy nieodpłatnie piaskarkę P1-J – 1 jednostka sprzętowa, 1 pług lemieszowy jednostronny. 3. Przewidywana ilość usług łącznie na dwa sezony zimowe: a). pługopiaskarka - akcja czynna - 9.000 km - akcja bierna - 400 godz. Podane powyżej ilości usług są tylko ilościami przewidywanymi (maxymalnymi), zależą od warunków atmosferycznych i mogą ulec zmniejszeniu. Zadanie nr 2 „Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych pługopiaskarką” 1. Zapotrzebowanie: pługopiaskarka - 1 jednostka sprzętowa 2. Do realizacji zamówienia Wykonawca zapewni: a). piaskarkę – pojemność załadunku minimum. 4 m3 b). nośnik - samochód o ładowności minimum 12 ton (min. dwie osie napędowe) c). pług jednostronny lemieszowy – sterowany hydraulicznie z kabiny kierowcy z dociskiem oraz możliwością skrętu – 1 szt. 3. Przewidywana ilość usług łącznie na dwa sezony zimowe: a). pługopiaskarka - akcja czynna - 9.000 km - akcja bierna - 400 godz. Podane powyżej ilości usług są tylko ilościami przewidywanymi (maxymalnymi) , zależą od warunków atmosferycznych i mogą ulec zmniejszeniu. Zadanie nr 3 „Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych pługopiaskarką” 1. Zapotrzebowanie: pługopiaskarka - 1 jednostka sprzętowa 2. Do realizacji zamówienia Wykonawca zapewni: a). piaskarkę – pojemność załadunku minimum. 4 m3 b). nośnik - samochód o ładowności minimum 12 ton (min. dwie osie napędowe) c). pług jednostronny lemieszowy – sterowany hydraulicznie z kabiny kierowcy z dociskiem oraz możliwością skrętu – 1 szt. 3. Przewidywana ilość usług łącznie na dwa sezony zimowe: a). pługopiaskarka - akcja czynna - 9.000 km - akcja bierna - 400 godz. Podane powyżej ilości usług są tylko ilościami przewidywanymi (maxymalnymi) , zależą od warunków atmosferycznych i mogą ulec zmniejszeniu. Zadanie nr 4 – „Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych pługopiaskarką oraz zapewnienie placu składowego na terenie gminy Radków lub Moskorzew do składowania mieszanki piaskowo-solnej wraz z załadunkiem na piaskarki ” 1. Zapotrzebowanie: pługopiaskarka - 3 jednostki sprzętowe 2. Do realizacji zamówienia Wykonawca zapewni: a). piaskarkę – pojemność załadunku minimum 4 m3 – 3 szt. b). nośnik - samochód o ładowności minimum 8 ton (min. dwie osie napędowe) – 3 szt. c). pług jednostronny lemieszowy sterowany hydraulicznie z kabiny kierowcy z dociskiem oraz możliwością skrętu – 3 szt. d). plac składowy do składania mieszanki piaskowo- solnej e). koparko – ładowarka 1 – jednostka sprzętowa wraz z obsługą 3. Przewidywana ilość usług na dwa sezony zimowe: a). pługopiaskarki - akcja czynna - 27.000 km - akcja bierna - 400 godz. b). 10 miesięcy składowania c). 200 godz. koparko-ładowarki Podane powyżej ilości usług są tylko ilościami przewidywanymi (maxymalnymi), zależą od warunków atmosferycznych i mogą ulec zmniejszeniu. Zadanie nr 5 – „Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Włoszczowskiego równiarką” 1. Zapotrzebowanie – 1 jednostka sprzętowa Do realizacji zamówienia Wykonawca zapewni 1 równiarkę Zamawiający wymaga, aby równiarka wyposażona była w czołowy pług dwustronny. 2. Świadczenie usług Świadczenie usług będzie się odbywało jednym rodzajem akcji - akcja czynna • akcja czynna – polegająca na usuwaniu śniegu na drogach powiatowych Przyjmuje się naliczenie akcji czynnej od chwili wydania dyspozycji do chwili zakończenia akcji tj. wykonania powierzonego zadania, powrotu sprzętu (równiarki) do siedziby ZDP i zgłoszeniu dyżurnemu o wykonaniu zadania. Świadczenie usług będzie się odbywało na wezwanie, w zależności od warunków panujących na drogach, według dyspozycji Zamawiającego (dyżurnego zimowego utrzymania dróg). 3. Przewidywana ilość usług łącznie na dwa sezony zimowe: 150 godz. Podana powyżej ilość usług jest ilością przewidywaną (maxymalną), zależy od warunków atmosferycznych i może ulec zmniejszeniu. Zadanie nr 6– „Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Włoszczowskiego równiarką” 1. Zapotrzebowanie – 1 jednostka sprzętowa Do realizacji zamówienia Wykonawca zapewni 1 równiarkę Zamawiający wymaga, aby równiarka wyposażona była w czołowy pług dwustronny. 2. Świadczenie usług Świadczenie usług będzie się odbywało jednym rodzajem akcji - akcja czynna • akcja czynna – polegająca na usuwaniu śniegu na drogach powiatowych Przyjmuje się naliczenie akcji czynnej od chwili wydania dyspozycji do chwili zakończenia akcji tj. wykonania powierzonego zadania, powrotu sprzętu (równiarki) do siedziby ZDP i zgłoszeniu dyżurnemu o wykonaniu zadania. Świadczenie usług będzie się odbywało na wezwanie, w zależności od warunków panujących na drogach, według dyspozycji Zamawiającego (dyżurnego zimowego utrzymania dróg). 3. Przewidywana ilość usług łącznie na dwa sezony zimowe: 150 godz. Podana powyżej ilość usług jest ilością przewidywaną (maxymalną), zależy od warunków atmosferycznych i może ulec zmniejszeniu. Zadanie nr 7 – „Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Włoszczowskiego ładowarką typu FADROMA” 1. Zapotrzebowanie – 1 jednostka sprzętowa Do realizacji zamówienia Wykonawca zapewni 1 ładowarkę typu FADROMA o pojemności łyżki 3 m3. 2. Świadczenie usług będzie się odbywało jednym rodzajem akcji - akcja czynna • akcja czynna – polegająca na usuwaniu śniegu na drogach powiatowych Przyjmuje się naliczenie akcji czynnej od chwili wydania dyspozycji do chwili zakończenia akcji tj. powrotu sprzętu (ładowarki) do siedziby ZDP i zgłoszeniu dyżurnemu o wykonaniu zadania. Świadczenie usług będzie się odbywało na wezwanie, w zależności od warunków panujących na drogach, według dyspozycji Zamawiającego (dyżurnego zimowego utrzymania dróg) Zadanie nr 8 „ Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych koparko-ładowarką” 1. Zapotrzebowanie: koparko - ładowarka - 1 jednostka sprzętowa Do realizacji zamówienia Wykonawca zapewni: a). koparko-ładowarka wraz z operatorem – 1 szt. (samojezdna o pojemności łyżki załadunku powyżej 0,2 m3.) 2. Świadczenie usług będzie się odbywało dwoma rodzajami akcji: • akcja czynna – polegająca na załadunku pługopiaskarek mieszanką piaskowo-solną, wykonanie mieszanki piaskowo-solnej, oraz prace porządkowe na terenie placu zimowego ZDP) dotyczące zimowego utrzymania dróg Przyjmuje się naliczenie akcji czynnej od chwili wydania dyspozycji do chwili zakończenia akcji tj. wykonania powierzonego zadania. Ponadto w razie wystąpienia takiej konieczności może być wykorzystana przy załadunku śniegu nagromadzonego przy ulicach powiatowych na środki transportu, a także przy odśnieżaniu dróg. Zamawiający przyjmuje średni czas załadunku jednej piaskarki 30 minut. • akcja bierna – polegająca na dyżurze operatora sprzętu w stanie gotowości do ewentualnego prowadzenia akcji czynnej. 3. Przewidywana ilość usług łącznie na dwa sezony zimowe: akcja czynna - 600 godz. akcja bierna – 100 godz. Podana powyżej ilość usług jest ilością przewidywaną (maxymalną), zależy od warunków atmosferycznych i może ulec zmniejszeniu. Świadczenie usług będzie się odbywało na wezwanie, w zależności od warunków panujących na drogach, według dyspozycji Zamawiającego (dyżurnego zimowego utrzymania dróg) Zadanie nr 9 – „Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych ciągnikiem rolniczym z pługiem lemieszowym” 1. Zapotrzebowanie – 1 jednostka sprzętowa Do realizacji zamówienia Wykonawca zapewni ciągnik rolniczy o mocy min. 140 KM wyposażony w pług lemieszowy sterowany hydraulicznie z kabiny kierowcy 2. Świadczenie usług będzie się odbywało jednym rodzajem akcji - akcja czynna. • akcja czynna – polegająca na usuwaniu śniegu na drogach powiatowych Przyjmuje się naliczenie akcji czynnej od chwili wydania dyspozycji do chwili zakończenia akcji tj., powrotu sprzętu (ciągnika z pługiem) do siedziby ZDP i zgłoszeniu dyżurnemu o wykonaniu zadania. 3. Przewidywana ilość usług łącznie na dwa sezony zimowe: 200 godz. Świadczenie usług będzie się odbywało na wezwanie, w zależności od warunków panujących na drogach, według dyspozycji Zamawiającego (dyżurnego zimowego utrzymania dróg) Podana powyżej ilość usług jest ilością przewidywaną, zależy od warunków atmosferycznych i może ulec zmianie.

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
90630000-2
93900000-7II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-04-15

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 zł, (na okres, co najmniej do końca, 2017 r. i gotowość do zachowania ciągłości ubezpieczenia przez cały okres trwania umowy). Warunek ten podlega sumowaniu, co oznacza, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. konsorcja, spółki cywilne), ww warunek mogą spełnić łącznie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a). Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, w prowadzeniu akcji zimowej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: - Należycie wykonał usługi zimowego utrzymania dróg przynajmniej w ciągu jednego sezonu zimowego o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto każda (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto) Warunek ten nie podlega sumowaniu, co oznacza, że wykonawca składający ofertę musi wykazać się całym doświadczeniem. b). Wykonawca musi wykazać, że posiada sprzęt niezbędny do wykonania zmówienia. - W przypadku, gdy wykonawca składa ofertę na zadania, w których wymagane jest posiadanie własnego sprzętu, wówczas musi udowodnić, że dysponuje minimum jedną jednostką sprzętową dla każdego zadania, na które składa ofertę. Obowiązuje zasada: wykonawca składa ofertę na jedno zadanie – potrzebuje jedną jednostkę sprzętową; wykonawca składa ofertę na dwa zadania musi wykazać, że dysponuje dwoma jednostkami sprzętowymi (oferta na jedno zadania = jedna jednostka sprzętowa, Oferty na dwa zadań = dwie jednostki sprzętowe) itd., wraz z informacją o sposobie dysponowania nimi. Warunek ten podlega sumowaniu, co oznacza, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. konsorcja, spółki cywilne), ww warunek mogą spełnić łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1). zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2). zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3). odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 9.8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.7. ppkt. 1-3 siwz: 1). ppkt 1 i 3 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a). nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b). nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 9.9. Dokumenty, o których mowa w pkt 9.8. ppkt. 1) lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 9.8. ppkt. 1) lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 9.10. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.8., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Pkt 9.9. stosuje się. 9.11. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1). dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 200 000,00 złotych ( na okres co najmniej do końca 2017r. i gotowość do zachowania ciągłości ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy). 2). wykaz wykonania usługi zimowego utrzymania dróg w ciągu co najmniej jednego sezonu zimowego o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto każda (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto) wykonanych nie wcześniej niż w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane -zgodnie z zał. nr 2.4. Zdolności zawodowe. 3). dowody określające czy usługi wykonane przez wykonawcę i wymienione w zał. nr 2.4. Zdolności zawodowe zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz, którego usługi były wykonywane. 4). wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania przedmiotowego zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. W szczególności wykazanie, że dysponuje sprzętem, materiałami i innymi narzędziami niezbędnymi do realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy wykonawca składa ofertę na zadania, w których wymagane jest posiadanie własnego sprzętu, wówczas musi udowodnić, że dysponuje minimum jedną jednostką sprzętową dla każdego zadania, na które składa ofertę wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Obowiązuje zasada: tyle jednostek sprzętowych ile złożonych ofert. Jeśli wykonawca składa ofertę na jedno zadanie – potrzebuje jedną jednostkę sprzętową; wykonawca składa ofertę na dwa zadania musi wykazać, że dysponuje dwoma jednostkami sprzętowymi itd. Oferta na jedno zadania = jedna jednostka sprzętowa, Oferty na dwa zadania = dwie jednostki sprzętowe wraz z informacją o podstawie do dysponowania sprzętem. – zał. nr 2.5. Zdolności techniczne; 5). w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, zobowiązany jest złożyć zobowiązanie w formie - zał. nr 2.6. zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin płatności 40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
W wyjątkowej sytuacji (długotrwałej, ciężkiej zimy) Zamawiający zastrzega możliwość wydłużenia terminu świadczenia usług oraz wcześniejsze rozpoczęcie prac przy zimowym utrzymaniu dróg. W wyjątkowych sytuacjach np. wystąpienia gołoledzi na polecenie dyżurnego zimowego utrzymania dróg odcinki do posypania mogą zostać wydłużone. Zamawiający w wyjątkowych sytuacjach zastrzega sobie prawo dysponowania zakontraktowanym sprzętem na terenie całego Powiatu Włoszczowskiego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-06, godzina: 09:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Część nr: 1 Nazwa: Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych pługopiaskarką

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zapotrzebowanie: pługopiaskarka - 1 jednostka sprzętowa 2. Do realizacji zamówienia Wykonawca zapewni: a). nośnik - samochód o ładowności minimum 12 ton (min. dwie osie napędowe), na który zostanie zamontowana piaskarka i pług. Do realizacji zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy nieodpłatnie piaskarkę P1-J – 1 jednostka sprzętowa, 1 pług lemieszowy jednostronny. 3. Przewidywana ilość usług łącznie na dwa sezony zimowe: a). pługopiaskarka - akcja czynna - 9.000 km - akcja bierna - 400 godz. Podane powyżej ilości usług są tylko ilościami przewidywanymi (maxymalnymi), zależą od warunków atmosferycznych i mogą ulec zmniejszeniu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-15
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin płatności 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr: 2 Nazwa: Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych pługopiaskarką

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zapotrzebowanie: pługopiaskarka - 1 jednostka sprzętowa 2. Do realizacji zamówienia Wykonawca zapewni: a). piaskarkę – pojemność załadunku minimum. 4 m3 b). nośnik - samochód o ładowności minimum 12 ton (min. dwie osie napędowe) c). pług jednostronny lemieszowy – sterowany hydraulicznie z kabiny kierowcy z dociskiem oraz możliwością skrętu – 1 szt. 3. Przewidywana ilość usług łącznie na dwa sezony zimowe: a). pługopiaskarka - akcja czynna - 9.000 km - akcja bierna - 400 godz. Podane powyżej ilości usług są tylko ilościami przewidywanymi (maxymalnymi) , zależą od warunków atmosferycznych i mogą ulec zmniejszeniu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-15
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Termin płatności 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr: 3 Nazwa: Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych pługopiaskarką

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zapotrzebowanie: pługopiaskarka - 1 jednostka sprzętowa 2. Do realizacji zamówienia Wykonawca zapewni: a). piaskarkę – pojemność załadunku minimum. 4 m3 b). nośnik - samochód o ładowności minimum 12 ton (min. dwie osie napędowe) c). pług jednostronny lemieszowy – sterowany hydraulicznie z kabiny kierowcy z dociskiem oraz możliwością skrętu – 1 szt. 3. Przewidywana ilość usług łącznie na dwa sezony zimowe: a). pługopiaskarka - akcja czynna - 9.000 km - akcja bierna - 400 godz. Podane powyżej ilości usług są tylko ilościami przewidywanymi (maxymalnymi) , zależą od warunków atmosferycznych i mogą ulec zmniejszeniu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-15
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin płatności 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr: 4 Nazwa: Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych pługopiaskarką oraz zapewnienie placu składowego na terenie gminy Radków lub Moskorzew do składowania mieszanki piaskowo-solnej wraz z załadunkiem na piaskarki

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zapotrzebowanie: pługopiaskarka - 3 jednostki sprzętowe 2. Do realizacji zamówienia Wykonawca zapewni: a). piaskarkę – pojemność załadunku minimum 4 m3 – 3 szt. b). nośnik - samochód o ładowności minimum 8 ton (min. dwie osie napędowe) – 3 szt. c). pług jednostronny lemieszowy sterowany hydraulicznie z kabiny kierowcy z dociskiem oraz możliwością skrętu – 3 szt. d). plac składowy do składania mieszanki piaskowo- solnej e). koparko – ładowarka 1 – jednostka sprzętowa wraz z obsługą 3. Przewidywana ilość usług na dwa sezony zimowe: a). pługopiaskarki - akcja czynna - 27.000 km - akcja bierna - 400 godz. b). 10 miesięcy składowania c). 200 godz. koparko-ładowarki Podane powyżej ilości usług są tylko ilościami przewidywanymi (maxymalnymi), zależą od warunków atmosferycznych i mogą ulec zmniejszeniu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2, 93900000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-15
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin płatności 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr: 5 Nazwa: Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Włoszczowskiego równiarką

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zapotrzebowanie – 1 jednostka sprzętowa Do realizacji zamówienia Wykonawca zapewni 1 równiarkę Zamawiający wymaga, aby równiarka wyposażona była w czołowy pług dwustronny. 2. Świadczenie usług Świadczenie usług będzie się odbywało jednym rodzajem akcji - akcja czynna • akcja czynna – polegająca na usuwaniu śniegu na drogach powiatowych Przyjmuje się naliczenie akcji czynnej od chwili wydania dyspozycji do chwili zakończenia akcji tj. wykonania powierzonego zadania, powrotu sprzętu (równiarki) do siedziby ZDP i zgłoszeniu dyżurnemu o wykonaniu zadania. Świadczenie usług będzie się odbywało na wezwanie, w zależności od warunków panujących na drogach, według dyspozycji Zamawiającego (dyżurnego zimowego utrzymania dróg). 3. Przewidywana ilość usług łącznie na dwa sezony zimowe: 150 godz. Podana powyżej ilość usług jest ilością przewidywaną (maxymalną), zależy od warunków atmosferycznych i może ulec zmniejszeniu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2, 93900000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-15
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin płatności 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr: 6 Nazwa: Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Włoszczowskiego równiarką

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zapotrzebowanie – 1 jednostka sprzętowa Do realizacji zamówienia Wykonawca zapewni 1 równiarkę Zamawiający wymaga, aby równiarka wyposażona była w czołowy pług dwustronny. 2. Świadczenie usług Świadczenie usług będzie się odbywało jednym rodzajem akcji - akcja czynna • akcja czynna – polegająca na usuwaniu śniegu na drogach powiatowych Przyjmuje się naliczenie akcji czynnej od chwili wydania dyspozycji do chwili zakończenia akcji tj. wykonania powierzonego zadania, powrotu sprzętu (równiarki) do siedziby ZDP i zgłoszeniu dyżurnemu o wykonaniu zadania. Świadczenie usług będzie się odbywało na wezwanie, w zależności od warunków panujących na drogach, według dyspozycji Zamawiającego (dyżurnego zimowego utrzymania dróg). 3. Przewidywana ilość usług łącznie na dwa sezony zimowe: 150 godz. Podana powyżej ilość usług jest ilością przewidywaną (maxymalną), zależy od warunków atmosferycznych i może ulec zmniejszeniu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2, 93900000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-15
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin płatności 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr: 7 Nazwa: Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Włoszczowskiego ładowarką typu FADROMA

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zapotrzebowanie – 1 jednostka sprzętowa Do realizacji zamówienia Wykonawca zapewni 1 ładowarkę typu FADROMA o pojemności łyżki 3 m3. 2. Świadczenie usług będzie się odbywało jednym rodzajem akcji - akcja czynna • akcja czynna – polegająca na usuwaniu śniegu na drogach powiatowych Przyjmuje się naliczenie akcji czynnej od chwili wydania dyspozycji do chwili zakończenia akcji tj. powrotu sprzętu (ładowarki) do siedziby ZDP i zgłoszeniu dyżurnemu o wykonaniu zadania. Świadczenie usług będzie się odbywało na wezwanie, w zależności od warunków panujących na drogach, według dyspozycji Zamawiającego (dyżurnego zimowego utrzymania dróg) 3. Przewidywana ilość usług łącznie na dwa sezony zimowe: 150 godz. Podana powyżej ilość usług jest ilością przewidywaną (maymalną), zależy od warunków atmosferycznych i może ulec zmniejszeniu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2, 93900000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-15
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin płatności 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr: 8 Nazwa: Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych koparko-ładowarką

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zapotrzebowanie: koparko - ładowarka - 1 jednostka sprzętowa Do realizacji zamówienia Wykonawca zapewni: a). koparko-ładowarka wraz z operatorem – 1 szt. (samojezdna o pojemności łyżki załadunku powyżej 0,2 m3.) 2. Świadczenie usług będzie się odbywało dwoma rodzajami akcji: • akcja czynna – polegająca na załadunku pługopiaskarek mieszanką piaskowo-solną, wykonanie mieszanki piaskowo-solnej, oraz prace porządkowe na terenie placu zimowego ZDP) dotyczące zimowego utrzymania dróg Przyjmuje się naliczenie akcji czynnej od chwili wydania dyspozycji do chwili zakończenia akcji tj. wykonania powierzonego zadania. Ponadto w razie wystąpienia takiej konieczności może być wykorzystana przy załadunku śniegu nagromadzonego przy ulicach powiatowych na środki transportu, a także przy odśnieżaniu dróg. Zamawiający przyjmuje średni czas załadunku jednej piaskarki 30 minut. • akcja bierna – polegająca na dyżurze operatora sprzętu w stanie gotowości do ewentualnego prowadzenia akcji czynnej. 3. Przewidywana ilość usług łącznie na dwa sezony zimowe: akcja czynna - 600 godz. akcja bierna – 100 godz. Podana powyżej ilość usług jest ilością przewidywaną (maxymalną), zależy od warunków atmosferycznych i może ulec zmniejszeniu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2, 93900000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-15
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin płatności 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr: 9 Nazwa: Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych ciągnikiem rolniczym z pługiem lemieszowym

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zapotrzebowanie – 1 jednostka sprzętowa Do realizacji zamówienia Wykonawca zapewni ciągnik rolniczy o mocy min. 140 KM wyposażony w pług lemieszowy sterowany hydraulicznie z kabiny kierowcy 2. Świadczenie usług będzie się odbywało jednym rodzajem akcji - akcja czynna. • akcja czynna – polegająca na usuwaniu śniegu na drogach powiatowych Przyjmuje się naliczenie akcji czynnej od chwili wydania dyspozycji do chwili zakończenia akcji tj., powrotu sprzętu (ciągnika z pługiem) do siedziby ZDP i zgłoszeniu dyżurnemu o wykonaniu zadania. 3. Przewidywana ilość usług łącznie na dwa sezony zimowe: 200 godz. Świadczenie usług będzie się odbywało na wezwanie, w zależności od warunków panujących na drogach, według dyspozycji Zamawiającego (dyżurnego zimowego utrzymania dróg) Podana powyżej ilość usług jest ilością przewidywaną, zależy od warunków atmosferycznych i może ulec zmianie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2, 93900000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-15
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin płatności 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:


 


 

 
Podmiot udostępniający:
Zarząd Dróg Powiatowych
autor:
Norbert Gąsieniec
redaktor:
Halina Sokołowska
Data utworzenia informacji:
2017-09-27
Data publikacji:
2017-09-27
Data ostatniej zmiany:
2017-10-20
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-12-12 11:23:, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)