Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2019-03-18

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 5.03.2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia PKP PLK S.A. w Warszawie pozwoleń wodnoprawnych na: przebudowę, likwidację i wykonanie urządzeń wodnych, prowadzenie przez wody powierzchniowe kabli technicznych pod dnem rzeki Jeżówka Kuzecka oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi i wód w miejscowości Czarnca i Włoszczowa, obręb Czarnca i Łachów, gm. Włoszczowa w ramach zadania pt. "Budowa linii kolejowej nr 582 Czarnca-Włoszczowa Północ"

2019-03-20

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 236 położonej w obrębie ewidencyjnym Kolonia Chlewice, gm. Moskorzew.

2019-03-25

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 907/7 położonej w obrębie ewidencyjnym Kolonia Chlewice, gm. Moskorzew z działkami sąsiednimi.

2019-03-27

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 687 położonej w obrębie ewidencyjnym Kurzelów, gm. Włoszczowa. Czynności ustalenia przebiegu granic dotyczyć będą także działek sąsiadujących z powyższą działką, położonych w Kurzelowie i oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 686, 688, 253, 699.

2019-03-27

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 687 położonej w obrębie ewidencyjnym Kurzelów, gm. Włoszczowa. Czynności ustalenia przebiegu granic dotyczyć będą także działek sąsiadujących z powyższą działką, położonych w Kurzelowie i oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 686, 688, 253, 699.

2019-03-27

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Włoszczowskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul.Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa, na wykonanie urządzeń wodnych i pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego w Gościencinie, gm. Włoszczowa, składającego się z dwóch studni wierconych S-1a i S-1.

2019-03-27

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie dot. czynności wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem  634, położonej w obrębie Gościencin, gm. Włoszczowa, z działkami sąsiednimi nr 622, 628, 629, 638  oraz działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem  635, położonej w obrębie Gościencin, gm. Włoszczowa z działkami sąsiednimi nr 638, 622, 624.

2019-04-09

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 3 kwietnia 2019 r. znak: WA.ZUZ.3.421.133.2019.MS o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Grzegorzowi Wąchale na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód rzeki Kurzelówki na potrzeby stawów, gm. Włoszczowa

2019-04-11

Ogłoszenie Starosty Włoszczowskiego w sprawie Wspólnoty Gruntowej wsi Wola Wolica

OGŁOSZENIE

STAROSTY WŁOSZCZOWSKIEGO

Wspólnoty Gruntowej wsi Wola Wolica

W związku z omyłką pisarską w ogłoszeniu Starosty Włoszczowskiego z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie Wspólnoty Gruntowej wsi Wola Wolica informuję, iż działki położone na terenie wsi Wola Wolica gmina Secemin oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami: 366/1, 368/1, 374 i 517/9 nie powinny być objęte postępowaniem ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, wykazu obszaru gospodarstw rolnych przez nich posiadanych oraz wielkości przysługujących im udziału we wspólnocie gruntowej.

2019-04-15

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 8 kwietnia 2019 r. znak: WA.ZUZ.3.421.162.2019.MS o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia podzielnia wodnoprawnego Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 742 w miejscowości Stanowiska, gm. Kluczewsko.

2019-05-08

Decyzja gleboznawcza klasyfikacyjna

Włoszczowa, dnia 24-04-2019r.

GKN.6623.87.2018

DECYZJA

 

Na podstawie art. 7 d pkt 1 lit. a, art. 20 ust.1 pkt 1 i ust. 3, art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.), § 3, § 4 pkt 3, § 5 ust. 1, § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 roku w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012, poz. 1246), art.  49 i 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2096 ze zm.) działając z urzędu

U S T A L A M :

gleboznawczą klasyfikację gruntów dla działek nr 218, 228, 403, 96, 111, 1030, 477, 1137, 482, 1171, 1194, 383, 803, 989, 1068, 1065, 593, 1042, 1268, 225, 226, 236, 98, 415, 784, 787, 566, 1062, 549, 1044, 499, 577, 1080, 1140, 576, 222, 223, 224, 231, 232, 230, 234, 239, 387, 405, 1001, 188, 191, 408, 1257, 238, 424, 1131/4, 101, 118/2 i 779/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Bichniów gminy Secemin w sposób zgodny z mapami klasyfikacji stanowiącymi integralną część niniejszej decyzji, będącymi częścią projektu ustalenia klasyfikacji opracowanego przez upoważnionego przez Starostę Włoszczowskiego klasyfikatora Łukasza Łowisza.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-05-24 13:22:36, zmian dokonał(a): gjd

WCAG 2.0 (Level AA)