Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2018-08-27

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia przebiegu granic nieruchomości podlegającej podziałowi

Zawiadomienie skierowane do Pani Anety Gaj,  Pani Renaty Krakowiak, Pani Marii Krakowiak, Pana Zdzisława Krakowiak, Pana Kamila Krakowiak, Pana Kazimierza Krakowiak, Pana Grzegorza Krakowiak lub ich spadkobierców i następców prawnych, dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej  położonej w Czarncy gm. Włoszczowa, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1630. Czynności ustalenia przebiegu granic będą także dotyczyć działek sąsiadujących z powyżą działką, położonych w Czarncy i oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 1695, 1387, 1851 1628, 1629, 1632.

2018-09-04

DECYZJA

Na podstawie art. 124, 124a w związku art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz art.104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Tomasz Kubiaka reprezentującego firmę WOL-ES, działającego z pełnomocnictwa Tauron Dystrybucja S.A Oddział w Częstochowie

Starosta Włoszczowski

1. Ogranicza sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanych stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 65 o pow. 0,23 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Chebdzie gm. Moskorzew, poprzez udzielenie Tauron Dystrybucja S.A Oddział w Częstochowie zezwolenia na przebudowę istniejącej elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia w związku z realizacją zadania pn.” Przebudowa sieci niskiego napięcia w miejscowości Chebdzie gm. Moskorzew – etap 1” oraz ustanowienie pasa technologicznego o szerokości 1,0 m ( po 0,5 m od osi przewodu) oraz długości 30 m jako trwałe ograniczenie praw rzeczowych.

2. Zobowiązuje inwestora Tauron Dystrybucja S.A Oddział w Częstochowie do przywrócenia opisanych w punkcie 1 niniejszej decyzji nieruchomości do stanu poprzedniego niezwłocznie po wykonaniu prac budowlano-montażowych, a jeżeli byłoby to niemożliwe albo powodowałoby nadmierne trudności lub koszty, wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania.

3. Ostateczna decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości stanowi podstawę do dokonania wpisu w księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości.

2018-09-04

Ogłoszenie o pisemnym przetargu ofertowym

Sprzedaż drewna z drzew "na pniu".

2018-09-04

Informacja o wynikach naboru

na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji i zamówień publicznych w Wydziale Inwestycyjnym

2018-09-05

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów obrębu Bichniów gminy Secemin

            Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kpa (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 22 ust. 1 z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne

i kartograficzne (j. t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2101 ze zm.), oraz § 4 pkt 3 i § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 roku w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów ( Dz.U. z 2012 roku poz. 1246) zawiadamiam o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla działek nr:

 

228, 403, 1257, 408, 188, 191, 405, 387, 1001, 1140, 1080, 577, 1171, 1194, 989, 803, 383, 415, 784, 566, 1062, 549, 1044, 1065, 1268, 1042, 231, 222, 223, 224, 1030, 96, 111, 1137, 1131/4, 1068, 787,779/1, 593, 576, 499, 482, 477, 118/2, 239, 238, 234, 232, 230, 218, 101, 98, 424, 236, 225, 226.

położonych na terenie obrębu Bichniów gminy Secemin objętych postępowaniem scaleniowym na podstawie postanowienia Starosty Włoszczowskiego z dnia 03.10.2016 roku znak: GKN.6622.3.1.2016.

2018-09-05

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowań w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów obrębu Bichniów gminy Secemin

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kpa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 22 ust. 1 z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (j. t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2101 ze zm.), oraz § 4 pkt 3 i § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 roku w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów ( Dz.U. z 2012 roku poz. 1246) zawiadamiam o wszczęciu z urzędu postępowań w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla działek nr:

 1273, 419, 895, 1245, 809, 1255, 755, 894, 847, 1274, 404, 92, 1113, 1117, 1120, 1083, 570, 1177, 1104, 1107, 561, 1089, 1092, 413, 213, 890, 95, 110, 18, 20, 22, 588/2, 795, 800, 1224, 93, 108, 119, 397, 192, 1039, 921, 21, 104, 750/3, 106, 579/1, 115, 141, 412, 190, 274, 886, 484, 455, 97, 113, 1028,343, 129,117, 187, 1168, 1128/2, 1131/6, 589, 1166, 1143, 380, 381, 395, 420, 861, 1002, 171, 173, 389, 1271/3, 214, 215, 19/1, 971/2, 10, 193, 102, 194, 774, 1238, 342, 128, 137, 1251/1, 980, 983, 937, 945, 949, 874, 878, 763, 768, 578, 1016, 233, 436, 401, 235, 1172, 905, 911, 869, 1258, 413, 1169, 1130, 406, 421, 237, 1256, 779/2, 1033, 1036, 1048, 1077, 1127, 1133, 1136, 1163, 1165, 1167, 1176, 1195, 1231, 1250, 1251/2, 418, 1074, 476, 582, 583, 585, 588/1, 581, 579/2, 562, 398, 189, 142, 91, 901, 882, 849, 932, 916, 592, 750/2, 586, 580, 1179, 1185, 564.

położonych na terenie obrębu Bichniów gminy Secemin objętych postępowaniem scaleniowym na podstawie postanowienia Starosty Włoszczowskiego z dnia 03.10.2016 roku znak: GKN.6622.3.1.2016.

2018-09-06

Informacja o wyniku naboru na stanowisko starszego inspektora ds. ksiegowości w Powiatowym Centrum Oświaty we Włoszczowie

Informacja o wyniku naboru na stanowisko starszego inspektora ds. ksiegowości w Powiatowym Centrum Oświaty we Włoszczowie.

2018-09-06

Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty we Włoszczowie ogłasza nabór na wolne stanowisko starszego inspektora ds. księgowości

Dyrektor Powiatowe Centrum Oświaty we Włoszczowie ogłasza nabór na stanowisko starszy inspektor ds. księgowości w Powiatowym Centrum Oświaty we Włoszczowie.

2018-09-14

OGŁOSZENIE o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości

OGŁOSZENIE

 o przetargach ustnych nieograniczonych  na sprzedaż nieruchomości

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)

 

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) ogłasza VIII przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Włoszczowskiego, położonych we Włoszczowie w obrębie ewidencyjnym 06.

2018-09-17

OBWIESZCZENIE STAROSTY WŁOSZCZOWSKIEGO

Włoszczowa, 2018-09-13

Znak:GKN.683.9.2016.IŚ

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Starosta Włoszczowski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z przepisami zawiadamia....

2018-09-17

Decyzja

   Włoszczowa 2018-09-14

Znak:GKN.6852.2.2.2018.TS

      D E C Y Z J A

                Na podstawie art. 124, 124a w związku art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Dariusza Zielińskiego, reprezentującego Pracownię Projektową „PROMEL” s.c., działającego z pełnomocnictwa PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie Starosta Włoszczowski ogranicza....


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-05-24 13:22:36, zmian dokonał(a): gjd

WCAG 2.0 (Level AA)