Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2018-05-21

OGŁOSZENIE STAROSTY WŁOSZCZOWSKIEGO w sprawie Wspólnoty Gruntowej wsi Kuczków

Na podstawie art. 8c ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o Zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 703) informuję wszystkie osoby korzystające z gruntów położonych na terenie wsi Kuczków gm. Secemin, obejmujące działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami: 3.18, 3.91, 3.122 stanowiące Wspólnotę Gruntową wsi Kuczków o możliwości składania wniosków o ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszaru gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej.

2018-05-28

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 113 ust. 5, 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) Starosta Włoszczowski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego...

2018-05-28

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pana Leszka Pawła Oksińskiego s. Adolfa i Heleny, Pani Jolanty Ernestowicz c. Adolfa i Heleny, Pani Barbary Pawelec c. Piotra i Józefy -  dot. czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 675, 676, 677  położonych w obrębie ewidencyjnym Kurzelów, gm. Włoszczowa z działkami  sąsiadującymi z ww. działkami.

2018-05-28

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pani Katarzyny Granek c. Jana oraz do nieustalonych właścicieli działki nr 96 położonej w Tarnawej Górze, gm. Moskorzew -  dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 97 położonej w obrębie ewidencyjnym Tarnawa Góra, gm. Moskorzew z działkami sąsiadującymi z ww. działką.

2018-06-05

Ogłoszenie o konkursie

ZARZĄDU POWIATU  WŁOSZCZOWSKIEGO ogłasza konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie.

2018-06-06

Zapytanie ofertowe na wykonanie oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego w obiekcie internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3

Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego w obiekcie internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 we Włoszczowie

2018-06-06

Zapytanie ofertowe na wykonanie wyposażenia obiektu internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 we Włoszczowie ul. Wiśniowa 23 w przeciwpożarowy wyłącznik prądu i tablicy głównej rozdzielczej

Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie wyposażenia obiektu internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 we Włoszczowie ul. Wiśniowa 23 w przeciwpożarowy wyłącznik prądu i tablicy głównej rozdzielczej (nowe przyłącze, nowy układ pomiarowy). (art. 69-73 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych tekst jednolity DZ.U. Z 2015r. poz.2164).

2018-06-06

Ogłoszenie o naborze

na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Głównego księgowego w Wydziale Finansowo - Budżetowym

 

2018-06-11

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych  załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerem 470, 473 położonych w obrębie ewidencyjnym Ludwinów, gm. Włoszczowa oraz działki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 618, położonej w obrębie ewidencyjnym Danków Duży, gm. Włoszczowa.

2018-06-11

Informacja o wynikach naboru

na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. gospodarki nieruchomościami w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-03-20 08:07:01, zmian dokonał(a): gjd

WCAG 2.0 (Level AA)