Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2017-09-04

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic

Zawiadomienie skierowane do Pani Jadwigii Prześlak dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki 1123 położonej w miejscowości Konieczno gm. Włoszczowa.

2017-09-07

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic

Zawiadomienie skierowane do Pana Józefa Kozioł, Pana Stefana Pośpiech, Pana Kazimierza Tanasiewicz, Pana Sylwestra Tanasiewicz, Pani Marii Walasek i Pana Mieczysława Zug  dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki 462/2 położonej w miejscowości Łachów gm. Włoszczowa.

2017-09-25

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania w sprawie klasyfikacji gleboznawczej gruntu.

2017-09-28

Decyzja Starosty Włoszczowskiego

 

Uchylić decyzję Starosty Włoszczowskiego znak: GKN.IV.6821.1.26.2016 z dnia 27.09.2016r, orzekającą o uznaniu działek oznaczonych w ewidencji gruntów numer: 27 o pow. 0,82 ha, 28 o pow. 0,34 ha, 40 o pow. 0,75 ha, 75 o pow. 0,18 ha, 78 o pow. 0,10 ha, 86 o pow. 0,18 ha, 112 o pow. 0,27 ha, 148 o pow. 0,94 ha, 157 o pow. 0,24 ha, 182 o pow. 0,73 ha położonych we wsi Chebdzie gm. Moskorzew w części dotyczącej uznania za mienie gminne działek: 78 o pow. 0,10 ha, 86 o pow. 0,18 ha, 157 o pow. 0,24 ha

2017-10-02

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 113 ust. 5, 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) Starosta Włoszczowski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami zezwolenia na przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego

2017-10-05

Decyzja Starosty Włoszczowskiego

                                                      

                                                                D E C Y Z J A
Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych  ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) po przeprowadzeniu wszczętego  z urzędu postępowania administracyjnego

                                                           o r z e k a m :

uznać za mienie gromadzkie nieruchomości:

- położone w obrębie ewidencyjnym Nowy Dwór Gmina Krasocin, oznaczone numerami działek ewidencyjnych: 102/4, 229/1,

- położoną w obrębie ewidencyjnym Ludynia gm. Krasocin, oznaczoną numerem działki  ewidencyjnej 6,

- położone w obrębie ewidencyjnym Ostrów gm. Krasocin, oznaczone numerami działek ewidencyjnych: 263/3, 299/1, 504, 338/2, 400/1, 543/1,  

- położoną w obrębie ewidencyjnym Borowiec gm. Krasocin, oznaczoną numerem działki ewidencyjnej 32.

2017-10-10

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic

Zawiadomienie skierowane do Pani Eleonory Bartos, Pana Mirosława Gondarczyk, Pana Ireneusza Rams, Pana Jacka Rams, Pani Marii Ulrich, Pana Krystiana Ćwiklińskiego, Pana Jerzego Ćwiklińskiego, Pani Bożeny Ćwiklińskiej, Pani Ireny Natkowskiej, Pana Rafała Dziwakdot. czynności ustalenia przebiegu granic działki 102/2 położonej w miejscowości Lubachowy  gm.Moskorzew.

2017-10-10

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic

Zawiadomienie skierowane do Pana Grzegorza Wójcik, Pani Ewy Wójcik, Pana Michała Kurp, Pani Agnieszki Kurp, Pana Mateusza Grzyb, Pana Krzysztofa Gwara, Pana Roberta Gwara, Pani Tersy Trela, Pani Małgorzaty Podgórskiej, Pani sylwii Zbroińskiej i Pana Ryszarda Jaworskiego dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki 58 położonej w miejscowości Damiany  gm.Moskorzew.

2017-10-11

Ogłoszenie Zarządu Powiatu

w sprawie możliwości zgłaszania przez organizacje pozarządowe kandydatów do składu komisji opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

2017-10-13

Obieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu klasyfikacji gleboznawczej gruntów.

2017-10-23

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

    
       

2017-10-26

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Włoszczowskiego

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego Powiatu Włoszczowskiego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego

2017-11-06

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku do zawiadomienia  dot. czynności ustalenia przebiegu granic działek 45/1 i 45/2 położonych w miejscowości Gruszczyn gm.Krasocin.

2017-11-07

Ogłoszenie EKO.4331.37.2017.II

dot. aktualizacji podstawowej kwoty dotacji udzielonej przez Powiat Włoszczowski w 2017 r. na podstawie art. 90 ust. 3 uso.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-09-21 14:15:07, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)