Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2018-02-22

Decyzja GKN.6821.1.1.2018.BS

Decyzja

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego

    o r z e k a m :
 uznać działkę gruntu położoną we wsi Mrowina gm. Kluczewsko oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 193/2 o pow. 0,27 ha, za mienie gromadzkie

2018-02-22

Zawiadomienie GKN.6821.1.14.2017.BS

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 9 i art. 10  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) Starosta Włoszczowski informuje, iż  w dniu 08.02.2018r. wpłynęło do tut. organu pismo Wójta Gminy Secemin, którym Wójt Gminy wycofał wniosek dot. uznania za mienie gromadzkie nieruchomości w części, dot. działek położonych w obrębie Żelisławiczki gm. Secemin, oznaczonych  w ewidencji  gruntów jako działki nr 76 o pow. 1,02 ha, 154 o pow. 0,40 ha, 164 o pow. 0,05 ha, 166 o pow. 0,03 ha, 389 o pow. 0,29 ha.

Jednocześnie informuję, że w ciągu 14 dni od podania do wiadomości niniejszego zawiadomienia, zainteresowani mogą zapoznać się ( w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10, pokój 204, w godzinach 7:30 – 15:30) z aktami sprawy i zebranym materiałem dowodowym, o który zostanie podjęta decyzja w części dot. uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie Żelisławiczki gm. Secemin, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 46/1 o pow. 0,89 ha, 47 o pow. 0,31 ha.

 

2018-03-01

Ogłoszenie o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze starszego informatyka w Wydziale Organizacyjnym i Ochrony Zdrowia

2018-03-08

Obwieszczenie PGW WP

 
 

2018-03-15

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych

Zawiadomienie dot. czynności ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych objętych załączonym wykazem, położonych w obrębie ewidencyjnym Konieczno, gm. Włoszczowa w związku z wykonywaniem prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

2018-03-15

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych

Zawiadomienie dot. czynności ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych objętych załączonym wykazem, położonych w obrębie ewidencyjnym Rogienice, gm. Włoszczowa w związku z wykonywaniem prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

2018-03-19

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 850, położonej w obrębie ewidencyjnym Mękarzów, gm. Moskorzew.
Czynności ustalenia przebiegu granic dotyczyć będą także działek sąsiadujących z powyższą działką, położonych w obrębie ewidencyjnym Mękarzów, gm. Moskorzew i oznaczonych w ewidencji guntów i budynków numerami 838, 839, 840, 849, 851, 1444/1.

2018-03-19

Informacja o wynikach naboru

na wolne stanowisko urzędnicze starszego informatyka w Wydziale Organizacyjnym i Ochrony Zdrowia

2018-03-20

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic działek oznaczoneych w ewidencji gruntów i budynków numerami 308 i 358 (droga powiatowa), położonych w obrębie ewidencyjnym Dzierzgów, gm. Radków.

2018-03-20

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic działek oznaczoneych w ewidencji gruntów i budynków numerami 1135/1 i 1135/3, położonych w obrębie ewidencyjnym Żeleźnica Zabrody, gm. Krasocin.

2018-03-20

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych

Zawiadomienie dot. czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych objętych załączonym wykazem, położonych w obrębie ewidencyjnym Boczkowice, gm. Włoszczowa, w związku z wykonywaniem prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

2018-03-28

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerem 470, 473, położonych w obrębie ewidencyjnym Ludwinów, gm. Włoszczowa oraz działki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 618, położonej w obrębie ewidencyjnym Danków Duży, gm. Włoszczowa.
 

2018-03-28

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załączniku dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 173, położonej w obrębie ewidencyjnym Wola Czaryska gm. Secemin.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-05-24 13:22:36, zmian dokonał(a): gjd

WCAG 2.0 (Level AA)