Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2017-06-01

Ogłoszenie o konkursie

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego ogłasza konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie.

2017-06-05

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 t.j.) w związku z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U.2016.703 t.j.) zawiadamiam, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomości położone w obrębie Nowy Dwór gm. Krasocin, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr: 102/4  o pow. 0,61 ha i 229/1 o pow. 0,29 ha; obrębie Ludynia gm. Krasocin oznaczonej jako działka nr 6 o pow. 0,51 ha; obrębie Ostrów gm. Krasocin oznaczonych jako działki o nr: 263/3 o pow. 0,0212 ha, 299/1 o pow. 0,0012 ha, 504 o pow. 0,30 ha, 338/2 o pow. 0,06 ha, 400/1 o pow. 0,25 ha, 543/1 o pow. 0,09 ha; obrębie Borowiec gm. Krasocin oznaczonej jako działka nr 32 o pow. 0,10 ha,  stanowią  mienie gromadzkie.

2017-06-19

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pana Wacława Nowaka i Pana Witolda Piątkowskiego dot. czynności ustalenia przebiegu granic działek 1598 i 1602/1 położonych w miejscowości Secemin.

2017-06-20

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pana Zygmunta Piątkowskiego dot. czynności ustalenia przebiegu granic działek 1598 i 1602/1 położonych w miejscowości Secemin.

2017-06-22

Obwieszczenie

na wniosek Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia komunalnego miasta Włoszczowa, ujmującego górnokredowy poziom wodonośny przy pomocy studni wierconych SW I, SW II, nr 1 i d. AGDOM, zlokalizowanych na terenie Włoszczowy.

2017-06-22

Zawiadomienie

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) w związku z  art. 8a ust. 1 i 8b ustawy z dnia 29.06.1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U.2016.703) zawiadamiam, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej obejmującej działki ewidencyjne nr: 18, 91, 122, położone w obrębie ewidencyjnym Kuczków gminie Secemin.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-01-16 10:25:26, zmian dokonał(a): Krzysztof Rusek

WCAG 2.0 (Level AA)