Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2017-06-19

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pana Wacława Nowaka i Pana Witolda Piątkowskiego dot. czynności ustalenia przebiegu granic działek 1598 i 1602/1 położonych w miejscowości Secemin.

2017-06-20

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pana Zygmunta Piątkowskiego dot. czynności ustalenia przebiegu granic działek 1598 i 1602/1 położonych w miejscowości Secemin.

2017-06-22

Obwieszczenie

na wniosek Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia komunalnego miasta Włoszczowa, ujmującego górnokredowy poziom wodonośny przy pomocy studni wierconych SW I, SW II, nr 1 i d. AGDOM, zlokalizowanych na terenie Włoszczowy.

2017-06-22

Zawiadomienie

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) w związku z  art. 8a ust. 1 i 8b ustawy z dnia 29.06.1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U.2016.703) zawiadamiam, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej obejmującej działki ewidencyjne nr: 18, 91, 122, położone w obrębie ewidencyjnym Kuczków gminie Secemin.

2017-06-22

Zawiadomienie

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)w związku z art. 8 ust.1 ustawy  z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U.2016.703 t.j.) zawiadamiam, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomość położona w obrębie Krasocin gm. Krasocin, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 991 o pow. 0,98 ha,  stanowi  mienie gromadzkie.

2017-06-26

Zawiadomienie

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U.2016.703 t.j.) zawiadamiam, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomości położone w obrębie Secemin gm. Secemin, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 807/6 o pow. 0,0743 ha, 1109/2 o pow. 0,22 ha, 1270 o pow. 0,05 ha, 1391 o pow. 0,25 ha, 1949/2 o pow. 0,52 ha, 1962 o pow. 1,22 ha, 1963 o pow. 0,56 ha, 1964 o pow. 0,22 ha, 1996/2 o pow. 0,74 ha, 2011/2 o pow. 1,11 ha, 2033 o pow. 0,13 ha, 2039/7   o pow. 0,4180 ha, 2050 o pow. 1,28 ha, 2379 o pow. 3,24 ha, 2496 o pow. 0,30 ha, 2588  o pow. 0,42 ha, 2589 o pow. 0,44 ha, 2647 o pow. 0,08 ha, 2648 o pow. 1,25 ha, 2696 o pow. 0,20 ha, 2698 o pow. 0,19 ha, 2816 o pow. 0,0160 ha, 2865 o pow. 0,0092 ha, 2873 o pow. 0,10 ha stanowią  mienie gromadzkie.

2017-06-26

Zawiadomienie

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 8 ust.1 ustawy   z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U.2016.703 t.j.) zawiadamiam, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomości położone w obrębie Krzepice gm. Secemin, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 31 o pow. 0,09 ha, 34 o pow. 0,61 ha, 39 o pow. 0,11 ha, 90 o pow. 0,45 ha, 96 o pow. 0,02 ha, 141 o pow. 0,50 ha, 146 o pow. 0,12 ha, 156 o pow. 0,49 ha, 220 o pow. 0,12 ha, 221 o pow. 0,36 ha, 222 o pow. 0,30 ha, 444/2 o pow. 0,19 ha, 444/5 o pow. 0,0383 ha, 553/2 o pow. 0,05ha, 553/5 o pow. 0,1541 ha, 554 o pow. 0,20 ha, 555 o pow. 0,16 ha, 589/2 o pow. 0,0395 ha, 589/5 o pow. 0,2901 ha, 590 o pow. 0,23 ha, 591 o pow. 0,15 ha  stanowią  mienie gromadzkie.

2017-06-26

Zawiadomienie

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 8 ust.1 ustawy   z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U.2016.703 t.j.) zawiadamiam, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomości położone w obrębie Czaryż gm. Secemin, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 471 o pow. 0,21 ha, 642 o pow. 0,02 ha, 867 o pow. 1,04 ha,  stanowią  mienie gromadzkie.

2017-06-26

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnionych w załaczniku niniejszego zawiadomienia dot. czynności ustalenia przebiegu granic w miejscowości Świdno, gm. Krasocin - w związku z opracowaniem mapy z projektem podziału niezbędnej do postępowania dot. potwierdzenia prawa własaności zarządcy drogi publicznej do działek zajętych pod pas drogowy.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-05-24 13:22:36, zmian dokonał(a): gjd

WCAG 2.0 (Level AA)