Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2017-03-24

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnonych w załączniku - dot. działek położonych w miejscowości Goleniowy.

2017-03-27

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do osób wyszczególnonych w załączniku - dot. działek położonych w miejscowości Damiany.

2017-04-07

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 t.j.) w związku z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 29.06.1963 r.  o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U.2016.703 t.j.) zawiadamiam, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomości położone w obrębie Jadwigów gm. Moskorzew, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki Nr: 257, 258, 260, 262/2, 263, 266, 267, 268 stanowią mienie gromadzkie.

2017-04-07

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 t.j.) w związku z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U.2016.703 t.j.) zawiadamiam, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomość położona w obrębie Kossów gm. Radków, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr: 781 stanowi mienie gromadzkie.

2017-04-07

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie uchylenia w części ostatecznej decyzji

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego(Dz.U.2016.23 t.j.) w związku z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 29.06.1963 r.  o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U.2016.703 t.j.) zawiadamia, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie uchylenia ostatecznej decyzji znak: GKN.IV.6821.1.4.2016 z dnia 26.07.2016r, w części dotyczącej uznania działki oznaczonej w ewidencji gruntów numer 136 o pow. 0,44 ha, położonej we wsi Lubachowy gm. Moskorzew za „mienie gminne”.

2017-04-07

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie uchylenia w części ostatecznej decyzji

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego(Dz.U.2016.23 t.j.) w związku z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U.2016.703 t.j.) zawiadamia, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie uchylenia ostatecznej decyzji znak: GKN.IV.6821.1.1.2016 z dnia 26.07.2016r, w części dotyczącej uznania działki oznaczonej w ewidencji gruntów numer: 1249 o pow. 0,34 ha, położonej we wsi Tarnawa Góra gm. Moskorzew za „mienie gminne”.

2017-04-07

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie uchylenia w części ostatecznej decyzji

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego(Dz.U.2016.23 t.j.) w związku z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U.2016.703 t.j.) zawiadamia, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie uchylenia ostatecznej decyzji znak: GKN.IV.6821.1.12.2016 z dnia 26.07.2016r, w części dotyczącej uznania działek oznaczonych w ewidencji gruntów numer: 250 o pow. 0,39 ha, 283 o pow. 0,72 ha, 297 o pow. 0,17ha, 444 o pow. 0,29 ha, 445 o pow. 0,11 ha, 456 o pow. 0,17 ha, 518 o pow. 0,13 ha, 520 o pow. 0,05 ha, 571 o pow. 0,08 ha, 501 o pow. 0,24 ha  położonych we wsi Moskorzew gm. Moskorzew za „mienie gminne”.

2017-04-21

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic

Zawiadomienie dot. czynności ustalenia przebiegu granic w miejscowości Bałków, gm. Radków (przy stawach rybnych) dla osób wyszczególnionych w załaczniku do zawiadomienia.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-05-24 13:22:36, zmian dokonał(a): gjd

WCAG 2.0 (Level AA)