Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2016-06-27

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pana Stanisława Stępniaka s. Stanisława - osoby, której miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych.

2016-06-29

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

  
    
 

2016-07-05

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j Dz.U z 2015 roku poz. 1774 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Powiatu Włoszczowskiego.

2016-07-27

OBWIESZCZENIE z dnia 27.07.2016

Starosta Włoszczowski zgodnie art.33 ust. 1 ustawy z dnia 03.10.2008r. -o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016r., poz.353), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2016r., poz. 23) podaje do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja dla inwestora: Gmina Kluczewsko, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewskow sprawie udzielenia pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w miejscowości Ciemiętniki, gm. Kluczewsko.

2016-07-29

Decyzje Starosty Włoszczowskiego

o uznaniu za mienie gminne działek położonych w Gminie Moskorzew.

 

2016-07-29

Z A W I A D O M I E N I E - o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pani Krystyny Kowalczyk c. Władysława - osoby, której miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych.

2016-07-29

Decyzje Starosty Włoszczowskiego

o uznaniu za mienie gminne działek położonych w Gminie Radków.

2016-08-08

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic

Zawiadomienie skierowane do Pana Jana Górskiego, Pana Edwarda Górskiego i Pana Stanisława Wylot- osób, których miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych.

2016-08-11

Decyzja GKN.IV.6821.1.28.2016

o uznianiu działek gruntu położonych we wsi Kuczków, gm. Secemin a mienie gminne.

2016-08-22

OBWIESZCZENIE Starosty Włoszczowskiego z dnia 22 sierpnia 2016 r.

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Uproszczonego  planu  urządzenia  lasu wsi Czostków, gmina Krasocin, pow. włoszczowski, woj. świętokrzyskie na okres 01.01.2017 – 31.12.2026.

2016-08-22

OBWIESZCZENIE Starosty Włoszczowskiego z dnia 22 sierpnia 2016 r.

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Uproszczonego  planu  urządzenia  lasu wsi Oleszno, gmina Krasocin, pow. włoszczowski, woj. świętokrzyskie na okres 01.01.2017 – 31.12.2026

2016-08-22

OBWIESZCZENIE - Starosty Włoszczowskiego z dnia 22 sierpnia 2016 r.

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Uproszczonego  planu  urządzenia  lasu wsi Ludynia, gmina Krasocin, pow. włoszczowski, woj. świętokrzyskie na okres 01.01.2017 – 31.12.2026


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-05-24 13:22:36, zmian dokonał(a): gjd

WCAG 2.0 (Level AA)