Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2014-01-09

Ogłoszenie

Dom Pomocy Społecznej we Włoszczowie poszukuje spadkobierców zmarłych mieszkańców.

2014-01-20

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Włoszczowskiego

o otwartym konkursie ofert na realizację w 2014 r. zadań publicznych Powiatu - w następującym obszarach: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych oraz rozwój świadomości narodowej i kulturowej.

2014-01-24

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Włoszczowskiego

o możliwości  zgłaszania przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. – o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, kandydatów do składu komisji powołanej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych ogłoszonego uchwałą nr 6/14 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 17 stycznia 2014 r.

2014-01-31

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic do podziału nieruchomości

w związku z prowadzeniem czynności dotyczących ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej w Ewidencji Gruntów i Budynków nr 31 położonej w miejscowości Konieczno - gm. Włoszczowa oraz braku adresu miejsca pobytu Pani Marianny Ptak publikuję zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic.

2014-02-19

Zawiadomienie

2014-03-03

Z A W I A D O M I E N I E - o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych skierowane do Pana Stanisława Potockiego osoby, której miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-07-18 13:09:36, zmian dokonał(a): Bożena Gładyś

WCAG 2.0 (Level AA)