Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2018-01-11

Decyzja Starosty Włoszczowskiego GKN.6821.1.28.BS

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) po przeprowadzeniu wszczętego   z urzędu postępowania administracyjnego

o r z e k a m :

uznać działki gruntu położone we wsi Zwlecza gm. Secemin oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr: 367 o pow. 0,36 ha , 368 o pow. 0,16 ha, 167 o pow. 0,06 ha, 220 o pow. 0,13 ha, 377  o pow. 0,31 ha, 378 o pow. 0,08 ha, 379 o pow. 0,13 ha, 380 o pow. 0,20 ha, 381 o pow. 0,03 ha, 382 o pow. 0,10 ha, 383 o pow. 0,13 ha, 384 o pow. 0,07 ha, 385 o pow. 0,05 ha, 389 o pow. 0,58 ha, 390 o pow. 0,91 ha, 391 o pow. 0,31 ha, 392 o pow. 1,86 ha, 394 o pow. 0,14 ha, 395 o pow. 0,83 ha, 397 o pow. 0,12 ha, 398 o pow. 0,23 ha, 400 o pow. 0,01 ha, 402 o pow. 0,17 ha, 403 o pow. 0,37 ha, 414 o pow. 0,25 ha, 415 o pow. 0,05 ha,  za mienie gromadzkie.

2018-01-11

Decyzja Starosty Włoszczowskiego GKN.6821.1.31.BS

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) po przeprowadzeniu wszczętego   z urzędu postępowania administracyjnego

o r z e k a m :

uznać działki gruntu położone we wsi Psary Wieś gm. Secemin oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 11 o pow. 0,37 ha, 13 o pow. 0,95 ha, za mienie gromadzkie.

2018-01-16

Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic

Zawiadomienie skierowane do właścicieli i spadkobierców działek wyszczególnionych w zawiadomieniach, położonych w obrębie ewid. Wałkonowy Górne, gm Secemin, dot. czynności ustalenia przebiegu granic działek  stanowiących własność Nadleśnictwa Koniecpol.

2018-01-18

Decyzja Starosty Włoszczowskiego GKN.6821.1.22.BS

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego

o r z e k a m :

uznać działki gruntu położone we wsi Psary Kolonia gm. Secemin oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 1.1 o pow. 0,10 ha, 1.28 o pow. 0,18 ha, 1.47 o pow. 0,05 ha, 1.346/4 o pow. 0,11 ha, 1.347 o pow. 0,07 ha, 1.377 o pow. 0,07 ha, 2.434 o pow. 0,32 ha, 2.454 o pow. 0,13 ha, 2.577 o pow. 0,03 ha, 2.615 o pow. 0,04 ha, 2.617 o pow. 0,14 ha, 2.619 o pow. 0,97 ha, 2.620 o pow. 0,18 ha, 2.646 o pow. 0,14 ha, 2.668 o pow. 0,11 ha, 2.771 o pow. 0,15 ha, 2.772 o pow. 0,43 ha, 2.773 o pow. 0,24 ha, 2.780 o pow. 0,46 ha, 2.800 o pow. 0,36 ha, 2.803 o pow. 0,06 ha, 2.823 o pow. 1,15 ha, 2.829  o pow. 0,18 ha, 2.899 o pow. 0,33 ha, za mienie gromadzkie.

2018-01-19

Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic

Zawiadomienie skierowane do Pana Józefa Mochnik  dot. czynności ustalenia przebiegu granic działek 577 i 578, położonych w obrębie ewid. Wałkonowy Dolne, gm Secemin.

2018-01-19

Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic

Zawiadomienie skierowane do Pani Zofii Halaba  dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki 82, położonej w obrębie ewid. Wałkonowy Dolne, gm Secemin.

2018-01-23

Zawiadomienie GKN.6821.1.32.2017

ZAWIADOMIENIE

 

                Na podstawie art. 9 i 10 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) Starosta Włoszczowski informuje, iż w dniu 09.01.2018r. wpłynęło do tut. organu pismo Wójta Gminy Secemin, którym Wójt Gminy wycofał złożony wniosek dot. uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w obrębie Psary Kolonia gmina Secemin, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2.413 o pow. 0,19 ha.

2018-01-25

ZAWIADOMIENIE - o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do  osób wyszczególnionych w załączniku  dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 321, położonej w obrebie ewidencyjnym Kozia Wieś, gm. Krasocin.

2018-01-30

Zawiadomienie GKN.6821.1.1.2018

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U.2016.703 t.j.) zawiadamiam, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy nieruchomość położona w obrębie Mrowina gm. Kluczewsko, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 193/2 o pow. 0,27 ha stanowi mienie gromadzkie.

Jednocześnie stosownie do art. 10 §1 kpa zawiadamiam, że zostały zebrane dowody  i materiały niezbędne do wydania decyzji w sprawie dotyczącej uznania za mienie gromadzkie powyższej nieruchomości

2018-01-31

Informacja o wynikach naboru

na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. płac w Wydziale Finansowo - Budżetowym

2018-01-31

INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA

Obowiązek opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa

 

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie przypomina o obowiązku dokonywania opłat rocznych  z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu gruntów Skarbu Państwa. Jednocześnie wskazuję, że termin uiszczania ww. opłat upływa z dniem 31 marca 2018 r. w kwocie określonej        w Decyzji.

Ponadto informuje, że w związku z nowelizacją Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami, zmianie uległ termin składania wniosków  o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej, za użytkowanie wieczyste nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe.

            Wniosek o udzielenie bonifikaty należy złożyć  w terminie do dnia 1 marca roku, za który opłata jest wnoszona.

2018-02-02

Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic

Zawiadomienie skierowane do właścicieli i spadkobierców działek wyszczególnionych w zawiadomieniach, położonych w obrębie ewid. Marchocice, gm Secemin, dot. czynności ustalenia przebiegu granic działek  stanowiących własność Nadleśnictwa Koniecpol.

2018-02-05

Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) ogłasza VI przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Włoszczowskiego, położonych we Włoszczowie w obrębie ewidencyjnym 06. Przetargi w formie licytacji zostaną przeprowadzone w dniu 6 marca 2018 r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10, sala Nr 319 (II piętro). Szczegółowe informacje w załączonym dokumencie.

2018-02-06

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do  Pana Franciszka Gusty, Pana Bronisława Jamrożka, Pana/Pani Józefa S-CY Hurki dot. czynności ustalenia przebiegu granic działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 386 (droga gminna), położonej w obrebie ewidencyjnym Jeżowiec, gm. Kluczewsko.

 

2018-02-07

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Włoszczowskiego

o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-06-22 14:26:15, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)