Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2015-07-01

Spotkanie informacyjne

Powiat Włoszczowski informuje, że w dniu 09 lipca 2015r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące "Układu obwodnicowego miasta Włoszczowa". W trakcie spotkania zostaną omówione warianty przebiegu obwodnicy w aspekcie ekonomicznym, technicznym, społecznym i środowiskowym.

2015-07-10

ZAWIADOMIENIE o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego

Starosta Włoszczowski zawiadamia, że w lokalu Starostwa Powiatowego we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10, ( pokój nr 202, piętro I ) w terminie od 31.08.2015r. – 18.09.2015r. w godzinach od 8.00 do 15.00 , w dni robocze zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego, opracowany w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie uzupełnienia baz danych ewidencyjnych o dane dotyczące budynków oraz aktualizacji istniejących danych ewidencyjnych dotyczących pola powierzchni i konturów użytków gruntowych oraz klas bonitacyjnych w zakresie użytków zabudowanych w obszarze obrębów ewidencyjnych : Brzeście, Ciemiętniki, Jakubowice, Januszewice, Kluczewsko, Komorniki, Komparzów, Miedziana Góra, Nowiny, Pilczyca, Rzewuszyce, Stanowiska, Zabrodzie, Zalesie gm. Kluczewsko.

2015-08-04

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Włoszczowskiego

o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

2015-08-18

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

z dnia 18.08.2015r.

Starosta Włoszczowski zgodnie z art. 33 ust. 1  ustawy z dnia 3.10.2008r – o udostępnieniu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa i ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,poz. 1227), oraz art. 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz 1071 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że złożony został wniosek  inwestora: Spółki Akcyjnej EFFEKTOR S.A, ul. Młynarska 29, 29-100 Włoszczowa, reprezentowanej przez  Leszka Cieska   w  sprawie  udzielenia pozwolenia na rozbudowę hali konfekcjonowania profilii aluminiowych o halę magazynową  na terenie obejmującym działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 1701/1 i 1702 położone we Włoszczowie, przy ul. Młynarskiej.

2015-08-20

OBWIESZCZENIE - z dnia 20.08.2015r.

Starosta Włoszczowski zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3.10.2008r – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa i ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,poz. 1227), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz 1071 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że złożony został wniosek inwestora: Państwa Leokadii i Kazimierza Pezda, zam. ul. Świerkowa 3, 29-100 Włoszczowa, w sprawie udzielenia pozwolenia na rozbudowę i przebudowę budynku usługowo-handlowego z przeznaczeniem na warsztat samochodowy (usługi naprawcze i diagnostyka) , na terenie obejmującym działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 3107/14, 3107/11,3107/23 położone we Włoszczowie przy ul. Partyzantów.

2015-08-20

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pana Zbigniewa Gołębiowskiego - osoby, której miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych.

2015-09-17

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Włoszczowskiego

o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie
2015-09-22

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pana Józefa Pasieki - osoby, której miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych
2015-09-30

Z A W I A D O M I E N I E - o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pani Bronisławy Staroszczyk, Pana Józefa Ostrowskiego, Pana Jana Burczyna i Pana Leona Barańskiego - osób, których miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-02-15 13:34:20, zmian dokonał(a): Katarzyna Partyka

WCAG 2.0 (Level AA)