Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2015-08-04

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Włoszczowskiego

o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

2015-08-18

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

z dnia 18.08.2015r.

Starosta Włoszczowski zgodnie z art. 33 ust. 1  ustawy z dnia 3.10.2008r – o udostępnieniu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa i ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,poz. 1227), oraz art. 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz 1071 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że złożony został wniosek  inwestora: Spółki Akcyjnej EFFEKTOR S.A, ul. Młynarska 29, 29-100 Włoszczowa, reprezentowanej przez  Leszka Cieska   w  sprawie  udzielenia pozwolenia na rozbudowę hali konfekcjonowania profilii aluminiowych o halę magazynową  na terenie obejmującym działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 1701/1 i 1702 położone we Włoszczowie, przy ul. Młynarskiej.

2015-08-20

OBWIESZCZENIE - z dnia 20.08.2015r.

Starosta Włoszczowski zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3.10.2008r – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa i ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,poz. 1227), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz 1071 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że złożony został wniosek inwestora: Państwa Leokadii i Kazimierza Pezda, zam. ul. Świerkowa 3, 29-100 Włoszczowa, w sprawie udzielenia pozwolenia na rozbudowę i przebudowę budynku usługowo-handlowego z przeznaczeniem na warsztat samochodowy (usługi naprawcze i diagnostyka) , na terenie obejmującym działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 3107/14, 3107/11,3107/23 położone we Włoszczowie przy ul. Partyzantów.

2015-08-20

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pana Zbigniewa Gołębiowskiego - osoby, której miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych.

2015-09-17

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Włoszczowskiego

o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie
2015-09-22

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pana Józefa Pasieki - osoby, której miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych
2015-09-30

Z A W I A D O M I E N I E - o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pani Bronisławy Staroszczyk, Pana Józefa Ostrowskiego, Pana Jana Burczyna i Pana Leona Barańskiego - osób, których miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych.

2015-10-06

Z A W I A D O M I E N I E - o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pana Jana Stępniewskiego i Pana Feliksa Bańcera - osób, których miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych.

2015-10-09

Z A W I A D O M I E N I E - o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pani Heleny Wardzyk, - osoby, której miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-05-24 13:22:36, zmian dokonał(a): gjd

WCAG 2.0 (Level AA)