Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2014-03-03

Z A W I A D O M I E N I E - o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych skierowane do Pana Stanisława Potockiego osoby, której miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych.

2014-03-27

Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do wynajmu

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Włoszczowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz n/w nieruchomości stanowiących własność Powiatu Włoszczowskiego przeznaczonych do oddania w najem w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego (ofertowego) z przeznaczeniem na działalność: handlową, usługową, ubezpieczeniową.

2014-03-28

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Włoszczowskiego

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2014r. zadań publicznych Powiatu Włoszczowskiego zleconych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  - odziałalności organizacji pożytku publicznego i o wolontariacie

2014-03-28

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ww. ustawy do składania ofert na realizację w 2014 r. zadań publicznych Powiatu – w następujących obszarach: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; podtrzymywanie i upowszechniania tradycji narodowych oraz rozwój świadomości narodowej i kulturowej.

2014-03-31

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Włoszczowskiego

o możliwości  zgłaszania przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. – o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, kandydatów do składu komisji, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych ogłoszonego uchwałą nr 32/14 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 marca 2014 r.

2014-03-31

Z A W I A D O M I E N I E - o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pani Bożeny Czyżowskiej osoby, której miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych.
2014-03-31

Z A W I A D O M I E N I E - o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie skierowane do Pani Jadwigi Archackiej osoby, której miejsce zamieszkania jest nieznane i nie może przez to być dostarczone do rąk własnych.

2014-04-15

obwieszczenie

 
2014-04-18

Obwieszczenie Starosty

 
2014-04-18

Obwieszczenie Starosty

 
2014-04-18

Obwieszczenie Starosty

 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-03-20 08:07:01, zmian dokonał(a): gjd

WCAG 2.0 (Level AA)