Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2015-08-18
Ikona statystyk

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

z dnia 18.08.2015r.

Starosta Włoszczowski zgodnie z art. 33 ust. 1  ustawy z dnia 3.10.2008r – o udostępnieniu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa i ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,poz. 1227), oraz art. 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz 1071 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że złożony został wniosek  inwestora: Spółki Akcyjnej EFFEKTOR S.A, ul. Młynarska 29, 29-100 Włoszczowa, reprezentowanej przez  Leszka Cieska   w  sprawie  udzielenia pozwolenia na rozbudowę hali konfekcjonowania profilii aluminiowych o halę magazynową  na terenie obejmującym działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 1701/1 i 1702 położone we Włoszczowie, przy ul. Młynarskiej.

Starosta Włoszczowski zgodnie z art. 33 ust. 1  ustawy z dnia 3.10.2008r – o udostępnieniu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa i ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,poz. 1227), oraz art. 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz 1071 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości, że złożony został wniosek  inwestora: Spółki Akcyjnej EFFEKTOR S.A, ul. Młynarska 29, 29-100 Włoszczowa, reprezentowanej przez  Leszka Cieska   w  sprawie  udzielenia pozwolenia na rozbudowę hali konfekcjonowania profilii aluminiowych o halę magazynową  na terenie obejmującym działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 1701/1 i 1702 położone we Włoszczowie, przy ul. Młynarskiej.

      Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w Urzędzie Starostwa we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10, pokój nr 309 w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia stosownie do art.10 Kpa.

         

                                            Starosta Włoszczowski                                

                                      Jerzy Suliga                        

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Starosta Włoszczowski
redaktor:
Marcin Chamera
Data utworzenia informacji:
2015-08-18
Data publikacji:
2015-08-18
Data ostatniej zmiany:
2015-08-19
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-12-12 11:23:, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)