Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2016-07-27
Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE z dnia 27.07.2016

Starosta Włoszczowski zgodnie art.33 ust. 1 ustawy z dnia 03.10.2008r. -o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016r., poz.353), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2016r., poz. 23) podaje do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja dla inwestora: Gmina Kluczewsko, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewskow sprawie udzielenia pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w miejscowości Ciemiętniki, gm. Kluczewsko.

Starosta Włoszczowski zgodnie art.33 ust. 1 ustawy z dnia 03.10.2008r. -o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016r., poz.353), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2016r., poz. 23) podaje do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja dla inwestora: Gmina Kluczewsko, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewskow sprawie udzielenia pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w miejscowości Ciemiętniki, gm. Kluczewsko; na terenie obejmującym:

Obręb 5- Ciemiętniki:

Nr działki ewidencyjnej: 252/2, 257/2, 273/4, 286, 376/13, 376/19, 397/1, 485/1, 485/2, 486, 490/1, 490/2

Obręb 1- Bobrowniki:

Nr działki ewidencyjnej: 238/1, 368

Obręb 20- Pilczyca:

Nr działki ewidencyjnej: 868, 870

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10, pok. 307 w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji stosownie do art. 10 Kpa.

 

 

 

 

Starosta Włoszczowski

 

Jerzy Suliga

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Starosta Włoszczowski
redaktor:
Marcin Chamera
Data utworzenia informacji:
2016-07-27
Data publikacji:
2016-07-27
Data ostatniej zmiany:
2016-07-28
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-19 14:27:27, zmian dokonał(a): gjd

WCAG 2.0 (Level AA)