Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2018-02-22
Ikona statystyk

Zawiadomienie GKN.6821.1.14.2017.BS

Z a w i a d o m i e n i e

Na podstawie art. 9 i art. 10  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) Starosta Włoszczowski informuje, iż  w dniu 08.02.2018r. wpłynęło do tut. organu pismo Wójta Gminy Secemin, którym Wójt Gminy wycofał wniosek dot. uznania za mienie gromadzkie nieruchomości w części, dot. działek położonych w obrębie Żelisławiczki gm. Secemin, oznaczonych  w ewidencji  gruntów jako działki nr 76 o pow. 1,02 ha, 154 o pow. 0,40 ha, 164 o pow. 0,05 ha, 166 o pow. 0,03 ha, 389 o pow. 0,29 ha.

Jednocześnie informuję, że w ciągu 14 dni od podania do wiadomości niniejszego zawiadomienia, zainteresowani mogą zapoznać się ( w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10, pokój 204, w godzinach 7:30 – 15:30) z aktami sprawy i zebranym materiałem dowodowym, o który zostanie podjęta decyzja w części dot. uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie Żelisławiczki gm. Secemin, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 46/1 o pow. 0,89 ha, 47 o pow. 0,31 ha.

 

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Starosta Włoszczowski
redaktor:
Blanka Suliga
Data utworzenia informacji:
2018-02-22
Data publikacji:
2018-02-22
Data ostatniej zmiany:
2018-02-27
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-03-19 14:57:24, zmian dokonał(a): Halina Sokołowska

WCAG 2.0 (Level AA)