Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2003-07-08

Ogłoszenie

Przetarg na remont budynku Starostwa Powiatowego
2003-07-23

Przetarg nieograniczony

na założenie ewidencji budynków i lokali na terenie gminy Radków w systemach informatycznych EWMAPA 4 wersji Windows (część graficzna ) oraz EWOPIS Windows (część opisowa) wraz z aktualizacją użytków gruntów zabudowanych (B, Ba, Bi ) oraz gruntów rolnych zabudowanych.

2003-07-28

Przetarg nieograniczony

na wykonanie następujących robót: Modernizacja sanitariatu oraz wymiana rury doprowadzającej wodę do co, Adaptacja i modernizacja sali obsługi oraz instalacja
i montaż 8 kompletów stanowisk do obsługi bezpośredniej bezrobotnych w tym stanowisko dla Kierownika Działu oraz instalcja i montaż stanowiska recepcji, Budowa ogrodzenia budynku od strony frontowej,Wymiana stolarki okiennej,
Adaptacja pomieszczeń przeznaczonych na archiwum.

2003-10-31

Przetarg nieograniczony

 

ZARZĄD POWIATU

WŁOSZCZOWSKIEGO

 

o g ł a s z a

Na podstawie art. 13 pkt l i art. 15 pkt l ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 72, póz. 664 - jednolity tekst z późniejszymi zmianami ) przetarg nieograniczony o wartości do
30.000 EURO
na adaptację balkonu sali konferencyjnej na trzy pomieszczenia biurowe dla Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej, Kartograficznej i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego
we Włoszczowie o powierzchni ogólnej 38,80 m2.
Termin realizacji robót do 23 grudnia 2003r.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 i art. 22 ust. 2 ustawy z dnia
10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać  w   Starostwie  Powiatowym  we  Włoszczowie  ul.   Wiśniowa   10, pokój 226 lub przesyłką pocztową po uiszczeniu opłaty
w wysokości 20zł.
Zamówienie będzie realizowane z zastosowaniem preferencji krajowych.
Oferty    należy    składać    w    Starostwie    Powiatowym    we    Włoszczowie ul. Wiśniowa 10, pokój 325.
Termin składania ofert upływa z dniem 12 listopada 2003r.o godz. 12°°.
Otwarcie    ofert    nastąpi    w    dniu    12    listopada    2003 r.    o    godz.    1230 w Starostwie Powiatowym
we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10, pokój 319.

Kryterium oceny ofert:
Cena wykonania robót - 100%
Ustala się wadium w wysokości 500zł.
Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami:
Zenon Kułaga pokój nr 226 tel. (041) 3944977 w dni robocze w godz.: 8°°-1400

Włoszczowa, dnia 27.10.2003r.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-23 13:19:2, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)