Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2013-05-23
Ikona statystyk

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane "Przebudowa drogi powiatowej nr 0234T odc. Kuczków - gr. woj. swiętokrzyskiego w km od 9+730 do km 12+340"

Włoszczowa: przebudowa drogi powiatowej nr 0234 T odc. Kuczków - gr. woj. świętokrzyskiego w km od 9+730 do km 12+340
Numer ogłoszenia: 201302 - 2013; data zamieszczenia: 23.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie , ul. Jędrzejowska 81, 29-100 Włoszczowa, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3942519, faks 041 3942519.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: przebudowa drogi powiatowej nr 0234 T odc. Kuczków - gr. woj. świętokrzyskiego w km od 9+730 do km 12+340.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: przebudowa drogi powiatowej nr 0234 T odc. Kuczków - gr. woj. świętokrzyskiego w km od 9+730 do km 12+340.

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.31.40-2.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2013.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: W przetargu nie jest wymagane wnoszenie wadium

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o w postępowaniu spełnieniu warunków udziału o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 Ocena spełniania warunku dokonana zostanie w oparciu o treść złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia - nie spełnia wym. warunku

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia - jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o w postępowaniu spełnieniu warunków udziału o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 Ocena spełniania warunku dokonana zostanie w oparciu o treść złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia - nie spełnia wym. warunku

  • III.3.3) Potencjał techniczny

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym - jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o w postępowaniu spełnieniu warunków udziału o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 Ocena spełniania warunku dokonana zostanie w oparciu o treść złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia - nie spełnia wym. warunku

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o w postępowaniu spełnieniu warunków udziału o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 - oświadczenie,że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia ( dot. kierownika budowy) Ocena spełniania warunku dokonana zostanie w oparciu o treść złożonych oświadczeń, na zasadzie spełnia - nie spełnia wym. warunku

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej - jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o w postępowaniu spełnieniu warunków udziału o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 Ocena spełniania warunku dokonana zostanie w oparciu o treść złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia - nie spełnia wym. warunku

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  1.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu , potencjale technicznym , osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów , niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu , iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia , a w szczególności przedstawić w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 2.Pełnomocnictwa Zamawiający zaleca, aby Wykonawca do oferty dołączył dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania ofert - pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę o ile osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jej reprezentacji we właściwym rejestrze. 3.Dokument dot. przedmiotu zamówienia - Kosztorys ofertowy , sporządzony na podstawie Przedmiaru robót. 4.Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej(III.4.3.1.), należy zastąpić je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy - w zakresie : 1.1. zmiany kierownika budowy 1.1.1. Wykonawca może dokonać zmiany kierownika budowy wskazanego w ofercie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kierownika budowy w następujących przypadkach : - śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych kierownika budowy, - niewywiązywania się przez kierownika budowy z obowiązków wynikających z umowy, - konieczności zmiany z innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy ( np. rezygnacja ,itp. ) 1.1.2. Zamawiający może żądać od Wykonawcy dokonania zmiany kierownika budowy wskazanego w ofercie, jeżeli uzna, że kierownik nie wykonuje obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca obowiązany jest zmienić kierownika budowy zgodnie z żądaniem Zamawiającego , w terminie wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku dokonania w/w zmian- nowy kierownik budowy musi spełniać wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 1.2. zmiany inspektora nadzoru 1.2.1. Zamawiający z własnej inicjatywy proponuje zmianę inspektora nadzoru w następujących przypadkach : - śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych inspektora nadzoru, - niewywiązywania się przez inspektora nadzoru z obowiązków wynikających z umowy, - konieczności zmiany z innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego(np. rezygnacja , itp. ) 1.2.2. Wykonawca może żądać od Zamawiającego dokonania zmiany inspektora nadzoru wskazanego w umowie, jeżeli uzna, że inspektor nadzoru nie wykonuje obowiązków wynikających z umowy. W przypadku dokonania w/w zmian- nowy inspektor nadzoru musi spełniać wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 1.3. przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy termin może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z : 1.3.1 przestojów, opóźnień lub przeszkód zawinionych przez zamawiającego ( nieprzekazanie placu budowy, zmiana terminu dokonania odbioru ) 1.3.2. zawieszenia robót przez Zamawiającego 1.3.3. działania siły wyższej ( np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne ) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót 1.3.4. wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót ( na okoliczność wystąpienia wymienionego faktu Wykonawca sporządza notatkę służbową, która wymaga potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru ) W przypadkach wystąpienia opóźnień ( opisanych w pkt 1.3.1 - 1.3.4 ) Wykonawca zwraca się do zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przesunięcie terminu wykonania przedmiotu umowy - podając przyczynę i proponowany termin zakończenia prac. Strony ustalą nowy termin wykonania przedmiotu umowy, który nie może być dłuższy od faktycznego okresu przerwy lub postoju. Wykonawca nie będzie uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy jeżeli uchybienie Zamawiającego spowodowane było przez błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu Wykonawcy. 2. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej ( aneksu ) podpisanego przez strony umowy, pod rygorem nieważności.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.starostwo.wloszczowa.eobip.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie ul. Jędrzejowska 81, 29-100 Włoszczowa, pok. Nr 7.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie ul. Jędrzejowska 81, 29-100 Włoszczowa, pok. Nr 7.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Podmiot udostępniający:
Zarząd Dróg Powiatowych
autor:
Norbert Gąsieniec
redaktor:
Halina Sokołowska
Data utworzenia informacji:
 
Data publikacji:
2013-05-23
Data ostatniej zmiany:
2013-05-23
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-03-19 14:57:24, zmian dokonał(a): Halina Sokołowska

WCAG 2.0 (Level AA)