Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2008-04-21
Ikona statystyk

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Młodszy referent ds. księgowo - kadrowych w wymiarze 3/4 etatu

OGŁOSZENIE

KIEROWNIKA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
WE WŁOSZCZOWIE

Na podstawie art. 3a ustawy z 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych
(tekst jedn.: Dz. U. z 2001r. Nr 142  poz. 1593 z późn. zm.)

ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie

Wolne stanowisko urzędnicze:

MŁODSZY REFERENT ds. księgowo – kadrowych 3/4 etatu

1.  Wymagania konieczne:

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania:

1) posiada obywatelstwo polskie;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwa umyślne;

4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku;

5) posiada wykształcenie średnie lub wyższe, preferowane o specjalności ekonomicznej;

6) nieposzlakowana opinia.

2.  Wymagania dodatkowe:

1)  znajomość rachunkowości budżetowej, przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy,

2) samodzielność i komunikatywność,

3) umiejętność korzystania z podstawowych urządzeń informatycznych, preferowana znajomość programu PŁATNIK

4) praktyka w sprawach kadrowych i ubezpieczeń społecznych w sektorze finansów publicznych

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) prowadzenie spraw kadrowo-płacowych

2) prowadzenie spraw z ubezpieczenia społecznego

3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym

4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych

5) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi

4. Z osobą wyłonioną w drodze naboru zostanie nawiązana umowa o pracę na okres próbny do 3 miesięcy, następnie umowa na czas określony lub nieokreślony.

5. Wymagane dokumenty: 

1) Życiorys (CV),

2) Kwestionariusz osobowy,

3) List motywacyjny,

4) Dokument potwierdzający wykształcenie (kserokopia, odpis),

5) Dokumenty potwierdzające staż pracy (zaświadczenia, świadectwa pracy -kserokopie),

6) Oświadczenia złożone w trybie art.233 § 1 Kodeksu Karnego, zaświadczenia potwierdzające spełnianie wymogów podstawowych tj.

- o pełnej zdolności prawnej do czynności prawnych oraz  o korzystaniu w pełni z praw publicznych,

- o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

- o braku prawomocnego skazania za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe;

- o stanie zdrowia zezwalającym na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym (wydane przez lekarza medycyny pracy w okresie ostatnich trzech miesięcy),

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, powinny być zaopatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.  Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”.

            Dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa pok. 207 lub na podany adres drogą pocztową w zaklejonej kopercie z dopiskiem : „Dotyczy naboru na stanowisko Młodszego Referenta ds. księgowo – kadrowych”, w terminie do dnia 5 maja 2008 r. do godz. 15 00.

Za datę doręczenia dokumentów przekazywanych drogą pocztową, przyjmuje się datę stempla pocztowego.

Włoszczowa 2008-04-21             

                                                                     KIEROWNIK

                                                           POWIATOWEGO CENTRUM

                                                                POMOCY RODZINIE

                                                                WE WŁOSZCZOWIE

                                                                     ILONA NOWAK

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Ilona Nowak
redaktor:
Sławomir Owczarek
Data utworzenia informacji:
2008-04-21
Data publikacji:
2008-04-21
Data ostatniej zmiany:
2008-04-22
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-12-13 15:42:0, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)