Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl

2008-01-02
Ikona statystyk

Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

- Główny Księgowy w wymiarze 1/4 atatu

OGŁOSZENIE

DYREKTORA RODZINNEGO DOMU DZIECKA Nr 1
WE WŁOSZCZOWIE

Na podstawie art. 3a ustawy z 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych
(tekst jedn.: Dz. U. z 2001r. Nr 142  poz. 1593 z późn. zm.)

ogłaszam nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 we Włoszczowie, ul. Mickiewicza 21, 29-100 Włoszczowa

Wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy 1/4 etatu

1.        Wymagania konieczne:

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania:

1)       posiada obywatelstwo polskie;

2)       ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3)       nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;

4)       spełnia jeden z poniższych warunków:

a)       ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b)       ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c)       jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d)       posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

2.        Wymagania dodatkowe:

1)       długoletnia praktyka w księgowości w tym minimum 4 lata w księgowości budżetowej

2)       bardzo dobra znajomość rachunkowości budżetowej,

3)       samodzielność i komunikatywność,

4)       umiejętność korzystania z podstawowych urządzeń informatycznych, preferowana znajomość programów FK , PŁATNIKA

3.        Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)       prowadzenie rachunkowości jednostki;

2)       wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

3)       dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;

4)       dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

4.        Z osobą wyłonioną w drodze naboru zostanie nawiązana umowa o pracę na okres próbny do 3 miesięcy, następnie umowa na czas określony lub nieokreślony.

5.        Wymagane dokumenty: 

1)       Życiorys (CV),

2)       Kwestionariusz osobowy,

3)       List motywacyjny,

4)       Dokument potwierdzający wykształcenie (kserokopia, odpis),

5)       Dokumenty potwierdzające staż pracy (zaświadczenia, świadectwa pracy -kserokopie),

6)       Dokumenty, oświadczenia złożone w trybie art.233 § 1 Kodeksu Karnego, zaświadczenia potwierdzające spełnianie wymogów podstawowych tj.

- pełnej zdolności prawnej do czynności prawnych oraz  o korzystaniu w pełni z praw publicznych,

- niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

- o braku prawomocnego skazania za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe;

- o stanie zdrowia zezwalającym na zatrudnienie na kierowniczym stanowisku urzędniczym (wydane w okresie ostatnich trzech miesięcy),

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, powinny być zaopatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.  Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”.

 

Dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie, ul Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa lub na podany adres drogą pocztową w zaklejonej kopercie z dopiskiem : „Dotyczy naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 we Włoszczowie”, w terminie do dnia 17 stycznia 2008r. do godz. 15 00.

Za datę doręczenia dokumentów przekazywanych drogą pocztową, przyjmuje się datę stempla pocztowego.

Włoszczowa 2008-01-02   

          

                                                                       DYREKTOR

                                                             Rodzinnego Domu Dziecka

                                                                    we Włoszczowie

                                                                 Mirosława Majchrzak

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Mirosława Majchrzak
redaktor:
Sławomir Owczarek
Data utworzenia informacji:
2008-01-02
Data publikacji:
2008-01-02
Data ostatniej zmiany:
2008-01-03
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-19 14:27:27, zmian dokonał(a): gjd

WCAG 2.0 (Level AA)