Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2004-01-30
Ikona statystyk

Wymiana praw jazdy i pozwoleń do kierowania tramwajem

1.      WYMIANA PRAW JAZDY

2. Nazwa wydziału:
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych.

3. Podstawa prawna:
art. 150 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r Nr 108,
poz. 908 z póź. zm.) oraz §6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2002 r.
w sprawie wymiany praw jazdy (Dz. U. Nr 69, poz. 640 ).

4. Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wymianę w/w dokumentów (dostępny w Starostwie, pokój nr 214)
2. Załączniki:
a) jedna fotografia o wymiarach 3,5x 4,5 cm przedstawiającą osobę bez nakrycia
głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym
uchem i zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,
b) kserokopia prawa jazdy, pozwolenia do kierowania tramwajem
c) dowód uiszczenia opłaty za wymianę dokumentów.
3. Do wglądu:
- Dowód osobisty lub zaświadczenie z potwierdzeniem o zameldowaniu i numerze
ewidencyjnym,
- Paszport w przypadku obcokrajowca.

5. Opłaty:
Opłata (wnoszona w kasie Starostwa lub na konto Bank Spółdzielczy we Włoszczowie 79 8525 0002 0000 0011 5720 0017)
za wydanie:
- prawa jazdy - 84,50 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna6. Termin i sposób załatwienia sprawy:
Termin odbioru prawa jazdy zależy od czasu realizacji zamówienia przez PWPW S.A. i przesłania dokumentu do Starostwa. Proces realizacji zamówienia można śledzić za pośrednictwem internetu logując się na stronie https://www.kierowca.pwpw.pl/.

Wyprodukowane dokumenty wydaje się uprawnionej osobie, w zależności od określonego podaniu sposobu przekazania:
- bezpośrednio za pokwitowaniem

7. Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych.
tel. (041) 3944984, pokój nr 214, I piętro


8. Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Starosty Włoszczwskiego w ciągu 14 dni od jej doręczenia.

9. Dodatkowe informacje:
Terminy wymiany praw jazdy:
· prawa jazdy wydane między 1 stycznia 1971 r. a 31 grudnia 1983 r. podlegają wymianie do dnia 31 grudnia 2002 r.
· prawa 1 jazdy wydane między 1 stycznia 1984 r. a 30 kwietnia 1993 r. podlegają wymianie do dnia 31 grudnia 2004 r.
· prawa jazdy wydane między 1 maja 1993 r. a 30 czerwca 1999 r. podlegają wymianie do dnia 30 czerwca 2006 r.
· prawa jazdy wydane po dniu 1 lipca 1999 r., na drukach obowiązujących do dnia 30 czerwca 1999 r., podlegają wymianie do dnia 30 czerwca 2006 r.
· pozwolenia do kierowania tramwajem wydane przed 1 lipca 1999 r. podlegają wymianie do dnia 30 czerwca 2001 r.
W/w dokumenty tracą ważność po upływie terminu ustalonego do ich wymiany, przy czym organ ma obowiązek dokonać wymiany w każdym czasie po tym terminie.
Okres ważności, na jaki zostały wydane dotychczasowe dokumenty praw jazdy jak i zakres wyszczególnionych w nich uprawnień zostają zachowane na nowych dokumentach o ile są zgodne z danymi zawartymi, w posiadanych przez organ wydający, aktach ewidencyjnych kierowcy. Oznacza to, że jeżeli np. na dokumencie prawa jazdy określony został jego bezterminowy okres ważności, a brak jest w dokumentacji orzeczenia lekarskiego potwierdzającego ten fakt lub orzeczenie zawiera termin kolejnego badania lekarskiego (który upłynął) nowy dokument zostanie wydany na okres wynikający z aktualnego orzeczenia lekarskiego, które osoba winna dostarczyć na wezwanie urzędu.

10. Formularze do pobrania:
Wzór wniosku na wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami nie jest zamieszczony
w internecie, gdyż nie może on być drukowany na zwykłym papierze. Oryginalne wnioski produkuje wyłącznie Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych w Warszawie, która je dostarcza do Wydziału Komunikacji, gdzie są one wydawane zainteresowanym.

 

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Wojciech Rosiński
redaktor:
Wojciech Rosiński
Data utworzenia informacji:
2004-01-30
Data publikacji:
2004-01-30
Data ostatniej zmiany:
2010-09-09
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-23 13:19:2, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)