Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2004-01-30
Ikona statystyk

Wydawanie wtórników praw jazdy i pozwoleń do kierowania tramwajem

1. WYDAWANIE WTÓRNIKÓW PRAW JAZDY I POZWOLEŃ DO KIEROWANIA TRAMWAJEM
(z powodu utraty, zniszczenia dokumentu lub zmiany danych w dokumencie)

2. Nazwa wydziału:
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych

3. Podstawa prawna:
art. 98 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r
Nr 108, poz. 908 z póź. zm.)  oraz §5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 24,
poz. 215 z późn. zm.).

4. Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie w/w dokumentów ( dostępny w Starostwie, pokój nr 214)
2. Załączniki:
a ) jedna fotografia o wymiarach 3,5x 4,5 cm przedstawiającą osobę bez nakrycia
głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym
uchem i zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,
b) kserokopia prawa jazdy, pozwolenia do kierowania tramwajem
 jeżeli wydanie dokumentu następuje w wyniku zmiany danych,
c) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do
kierowania pojazdami wystawionego przez lekarza uprawnionego do badania
kierowców, jeżeli zmiana dotyczy daty ważności uzyskanego uprawnienia
d) dowód uiszczenia opłaty za wydania dokumentu
3. Do wglądu:
- Dowód osobisty lub zaświadczenie z potwierdzeniem o zameldowaniu i numerze
ewidencyjnym,
- Paszport w przypadku obcokrajowca.

5. Opłaty:
Opłata wnoszona w kasie Starostwa pok. 301 II piętro lub na konto Bank Spółdzielczy we Włoszczowie 79 8525 0002 0000 0011 5720 0017 ) za wydanie:
- prawa jazdy - 84,00zł + 0,50  zł (opłata ewidencyjana)
- pozwolenia do kierowania tramwajem - 20 + 0,50 zł (opłata ewidencyjna)

6. Termin i sposób załatwienia sprawy:
Termin odbioru prawa jazdy zależy od czasu realizacji zamówienia przez PWPW S.A. i przesłania dokumentu do Starostwa. Proces realizacji zamówienia można śledzić za pośrednictwem internetu logując się na stronie https://www.kierowca.pwpw.pl/
Wyprodukowane dokumenty wydaje się uprawnionej osobie, w zależności od określonego
w podaniu sposobu przekazania:
- bezpośrednio za pokwitowaniem,
7. Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych.
tel. (041) 3944984 , pokój nr 214, I piętro

8. Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Starosty Włoszczowskiego w ciągu 14 dni od jej doręczenia.

9. Dodatkowe informacje:
Osoba posiadająca uprawnienie do kierowania pojazdem jest obowiązana zawiadomić Starostę
w terminie nie przekraczającym 30 dni o utracie prawa jazdy, pozwolenia do kierowania tramwajem , o zniszczeniu tych dokumentów w stopniu powodującym ich nieczytelność, a także
o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nich zawartych. W w/wym. przypadkach Starosta na wniosek osoby uprawnionej, wydaje za opłatą wtórnik dokumentu pod warunkiem:
a. złożenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oświadczenia o utracie dokumentu
b. zwrotu zniszczonego dokumentu albo
c. zwrotu dokumentu wymagającego zmiany danych
W razie odzyskania utraconego dokumentu należy go zwrócić do Starosty.

10. Formularze do pobrania:
Wzór wniosku na wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami nie jest zamieszczony
w internecie, gdyż nie może on być drukowany na zwykłym papierze. Oryginalne wnioski produkuje wyłącznie Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych w Warszawie, która je dostarcza do Wydziału Komunikacji, gdzie są one wydawane zainteresowanym.

 

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Wojciech Rosiński
redaktor:
Wojciech Rosiński
Data utworzenia informacji:
2004-01-30
Data publikacji:
2004-01-30
Data ostatniej zmiany:
2010-09-09
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-12-13 15:42:0, zmian dokonał(a): Rafał Żmuda

WCAG 2.0 (Level AA)