Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2011-09-22
Ikona statystyk

Wydawanie kart parkingowych

KTD-29.01

Wymagane dokumenty w przypadku osoby niepełnosprawnej

Wypełniony wniosek oraz:

  • ważne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wraz z jego kserokopią:

- orzeczenie o niepełnosprawności,

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

- orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień

wraz ze wskazaniem o którym mowa w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) tj. spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

  • jedna fotografia o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm bez nakrycia głowy,
  • dowód uiszczenia opłaty,
  • dowód osobisty,
  • pełnomocnictwo- w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę

Wymagane dokumenty w przypadku placówki zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych

Do placówek zajmujących się opieką nad osobami niepełnosprawnymi uprawnionych do uzyskania karty parkingowej zalicza się:

1)       domy pomocy społecznej,

2)       placówki opiekuńczo-wychowawcze,

3)       ośrodki wsparcia

- jeżeli przebywają w nich osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej.

Do placówek zajmujących się rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych uprawnionych do uzyskania karty parkingowej zalicza się:

1)       warsztaty terapii zajęciowej,

2)       ośrodki, w których organizowane są turnusy rehabilitacyjne,

3)       zakłady aktywności zawodowej,

4)       specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne

- jeżeli przebywają w nich osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej.

Do placówek zajmujących się rehabilitacją leczniczą osób niepełnosprawnych uprawnionych do uzyskania karty parkingowej zalicza się:

1)       zakłady opiekuńczo-lecznicze,

2)       zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze,

3)       sanatoria,

4)       prewentoria,

5)       zakłady rehabilitacji leczniczej,

6)       inne zakłady opieki zdrowotnej zajmujące się statutowo wykonywaniem świadczeń zdrowotnych związanych z rehabilitacją leczniczą

- jeżeli przebywają w nich osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej.

Do placówek zajmujących się edukacją osób niepełnosprawnych uprawnionych do uzyskania karty parkingowej zalicza się:

1)       przedszkola,

2)       szkoły,

3)       szkoły wyższe,

4)       ośrodki zajmujące się edukacją

- jeżeli kształcą się w nich osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej.

Wypełniony wniosek oraz:

  • dowód uiszczenia opłaty,
  • dowód osobisty pracownika placówki składającego wniosek.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych ul. Wiśniowa 10, I piętro pok. 214, Tel. /41/ 39-44-984, 504-753-260.

Opłaty

Za wydaną kartę parkingową należy uiścić w kasie Starostwa Powiatowego we Włoszczowie (pok. 301 II piętro) lub na konto– Bank Spółdzielczy we Włoszczowie
nr konta 79 8525 0002 0000 0011 5720 0017 opłatę w wysokości
25,00 zł (klikając na sumę opłaty, można przejść bezpośrednio do gotowego formularza wpłaty, który należy uzupełnić jedynie o dane wpłacającego, a następnie wydrukować).

Termin i sposób załatwienia

Odbiór - natychmiast po wypełnieniu karty.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity z 2012 r., poz. 1137 z późniejszymi zmianami);
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późniejszymi zmianami);
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie rodzaju placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych uprawnionych do uzyskania karty parkingowej oraz trybu jej wydawania tym placówkom (Dz.U.Nr 67, poz.617 z 2004r.).

Inne informacje

1) Kartę wydaje się na taki okres czasu, jaki wyznaczony jest w orzeczeniu,

2) Ważna jest na terenie kraju jak i na terenie państw Unii Europejskiej.

Karta parkingowa potwierdza uprawnienia:

- do korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

- do niestosowania się do następujących znaków drogowych:

B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach

B-3 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych

B-3a zakaz wjazdu autobusów

B-4 zakaz wjazdu motocykli

B-10 zakaz wjazdu motorowerów

B-35 zakaz postoju

B-37 zakaz postoju w dni nieparzyste

B-38 zakaz postoju w dni parzyste

B-39 strefa ograniczonego postoju 

Włoszczowa 2012-12-17 

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Sławomir Owczarek
redaktor:
Sławomir Owczarek
Data utworzenia informacji:
2011-09-22
Data publikacji:
2011-09-22
Data ostatniej zmiany:
2013-01-23
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-12-12 11:23:, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)