Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2003-07-11
Ikona statystyk

Wydawanie prawa jazdy po egzaminie

 1. WYDANIE PRAWA JAZDY (POZWOLENIA DO KIEROWANIA TRAMWAJEM)         
     PO EGZAMINIE


2. Nazwa wydziału:
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych.

3. Podstawa prawna:
art. 87 ust. 1 i art. 95 ustawy z dnia 20  czerwca 1997 r.  Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r Nr 108
poz. 908 z póź. zm.) oraz §5 ust. 1 pkt 1 i 2  rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 24, poz. 215 z póź. zm.).

4. Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania  tramwajem,  które  wypełnia się
   w ośrodku szkolenia kierowców.
2. Załączniki:
a) jedna fotografia o wymiarach 3,5x 4,5 cm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy pół profil z widocznym lewym uchem i zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,
b) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami wystawione przez lekarza uprawnionego do badania kierowców,
c) zaświadczenie o odbyciu szkolenia,
d) pisemna zgoda rodziców lub opiekuna, jeżeli osoba ubiegająca się
o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi nie ukończyła 18 lat (dotyczy prawa jazdy kat. A1, A, B1, B, T) – od 1.06.2002 r. dotyczy prawa jazdy kat. A1, B1, T,
e) kserokopia prawa jazdy w przypadku rozszerzenia uprawnień,
f) dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy.
3. Do wglądu:
- Dowód osobisty lub zaświadczenie z potwierdzeniem o zameldowaniu i numerze

  ewidencyjnym,
- Paszport w przypadku obcokrajowca.

5. Opłaty:
Opłata (wnoszona w kasie Starostwa lub na konto Bank Spółdzielczy we Włoszczowie 79 8525 0002 0000 0011 5720 0017) za wydanie:
- prawa jazdy - 84 zł, + 0,50 zł opłata ewidencyjna


6. Termin i sposób załatwienia sprawy:
W terminie 2 dni od dnia otrzymania wpłaty za wydanie prawa jazdy następuje satelitarny przekaz danych do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Termin odbioru prawa jazdy zależy od czasu realizacji zamówienia i przesłania dokumentu do Starostwa. Proces realizacji zamówienia można śledzić za pośrednictwem internetu logując się na stronie https://www.kierowca.pwpw.pl/
Wyprodukowane prawo jazdy wydaje się uprawnionej osobie, w zależności od określonego w podaniu sposobu przekazania:
- bezpośrednio za pokwitowaniem,
- za pośrednictwem poczty w terminie 2 dni od dnia otrzymania od producenta,

7. Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych.
tel. 3944984 , pokój nr 214, I piętro

8. Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Starosty Włoszczowskiego w ciągu 14 dni od jej doręczenia.

9. Dodatkowe informacje
Prawo jazdy otrzymuje osoba, jeżeli osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek:
1) dla A1,B1,T - 16 lat
2) dla A lub B (od. 1.06.2002 r.) - 18 lat
3) dla B+E,C,C+E,C1 lub C1+E - 18 lat
4) dla D,D+E,D1 lub D1+E - 21 lat
5) dla D lub D1 dla żołnierza zasadniczej służby wojskowej mającego prawo jazdy kat. B - 19 lat
6) dla pozwolenia do kierowania tramwajem - 20 lat

Osoba ubiegająca się o uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym albo tramwajem może rozpocząć szkolenie najwcześniej 3 miesiące przed osiągnięciem wieku wymaganego do uzyskania prawa jazdy albo pozwolenia, a jeżeli osobą tą jest uczeń szkoły, której program nauczania obejmuje szkolenie osób ubiegających się o prawo jazdy, okres ten wynosi 12 miesięcy.

10. Formularze do pobrania:
Wzór wniosku na wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami nie jest zamieszczony w internecie, gdyż nie może on być drukowany na zwykłym papierze. Oryginalne wnioski produkuje wyłącznie Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych w Warszawie, która je dostarcza do Wydziału Komunikacji, gdzie są wydawane zainteresowanym.

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Wojciech Rosiński
redaktor:
Wojciech Rosiński
Data utworzenia informacji:
2003-07-11
Data publikacji:
2003-07-11
Data ostatniej zmiany:
2010-09-09
 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-19 14:27:27, zmian dokonał(a): gjd

WCAG 2.0 (Level AA)