Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Stałe Komisje Rady Powiatu Włoszczowskiego

Zbieranie statystyk


Komisja Budżetu, Środowiska i Mienia Komunalnego


Przedmiot działania: opiniowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu budżetu powiatu i jego zmian, transportu i dróg publicznych, zagospodarowania przestrzennego, utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, a także z zakresu geodezji, kartografii i katastru, gospodarki nieruchomościami, gospodarki wodnej,  ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa, rybactwa śródlądowego.

 

1) Zbigniew Krzysiek – Przewodniczący Komisji

2) Leopold Kwapisz

3) Krzysztof Malinowski

4) Sławomir Owczarek

5) Paweł Strączyński

6) Jerzy Suliga

 

                                                          

Komisja Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych

 

Przedmiot działania: opiniowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych oraz porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli, spraw obywatelskich, ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej
i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi, a także opiniowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu edukacji publicznej, kultury, kultury fizycznej, turystyki oraz promocji i strategii rozwoju powiatu, przeciwdziałania bezrobociu, aktywizacji lokalnego rynku pracy.

 

1) Anna Szczukocka – Przewodnicząca Komisji

2) Małgorzata Gusta

3) Zbigniew Hamera

4) Aneta Jończyk

5) Łukasz Karpiński

6) Jarosław Krzyżanowski

7) Leopold Kwapisz

8) Rafał Pacanowski

 

                                              

Komisja Rewizyjna

 

Przedmiot działania: kontrolowanie działalności Zarządu Powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych, opiniowanie wykonania budżetu powiatu
i występowanie z wnioskiem do Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi, wykonywanie innych zadań kontrolnych zleconych przez Radę.

 

1) Dariusz Mietelski - Przewodniczący Komisji

2)  Anna Szczukocka

3)  Irena Orzechowska

 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 

Przedmiot działania: przeprowadzenie postępowania w celu zbadania zasadności skarg składanych na działania Zarządu Powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych oraz wniosków i petycji składanych przez obywateli.

 

1)  Krzysztof Malinowski - Przewodniczący Komisji

2)  Dariusz Mietelski

3)  Irena Orzechowska

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Robert Suchanek (rs)
Data utworzenia informacji:
2019-01-31
Data publikacji:
2019-01-31
Data ostatniej zmiany:
2019-01-31

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-02-15 13:34:20, zmian dokonał(a): Katarzyna Partyka

WCAG 2.0 (Level AA)