Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Wydawanie zezwoleń na hodowlę lub utrzymywanie chartów rasowych i ich mieszańców

Zbieranie statystyk

ROL-23.04


1. Nazwa wydziału:
    
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.


2. Wymagane dokumenty:
    - wniosek (druk do pobrania) z wymaganymi załącznikami tj.:
       oświadczenie o niekaralności za kłusownictwo, oświadczenie o
       znajomości przepisów prawa łowieckiego w części dotyczącej
       zakazu polowań z chartami, kopia zaświadczenia o szczepieniu
       przeciw wścielkiźnie, kopia świadectwa weterynarza o ogólnym
       stanie zdrowia,


3. Opłaty:
   - skarbowa za wydanie zezwolenia - 82 zł

     Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Gminy Włoszczowa gotówką
     w kasie UG lub przelewem na rachunek:
     PKO BP S.A. O/Włoszczowa 59-1020-2733-0000-2102-0003-9578.

4. Miejsce i sposób złożenia wniosku:
    Dokumenty można:
    - złożyć w
Punkcie Podawczym Starostwa Powiatowego we Włoszczowie,  
      
parter pok. 100 lub
    - przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie
       ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa.

5. Termin załatwienia sprawy: 
    W ciągu miesiąca od złożenia wniosku, w przypadkach szczególnie
    skomplikowanych termin ten może się wydłużyć do 2 miesięcy.


6. Jednostka prowadząca sprawę:
    Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 
    tel. (41) 39 44 975 lub 504 754 122, piętro II, pokój 314,


7. Tryb odwoławczy:
    Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach za pośrednictwem 
    Starosty Włoszczowskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
    decyzji;

8. Podstawa prawna:
   - art. 10 ustawy z dnia 13 października 1995 r. 
     Prawo łowieckie (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1295),
  - rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
    5 lipca 2010 r. w sprawie warunków i sposobu hodowania i 
    utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców 
    (Dz. U. Nr 135, poz. 909 ),

 - ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 
   (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.
).

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Krzysztof Rusek
redaktor:
Krzysztof Rusek
Data utworzenia informacji:
2003-07-29
Data publikacji:
2003-07-29
Data ostatniej zmiany:
2017-08-18


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-01-17 15:17:4, zmian dokonał(a): Bożena Gładyś

WCAG 2.0 (Level AA)