Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Wtórnik lub wymiana karty pojazdu

Zbieranie statystyk

Wtórnik lub wymiana karty pojazdu

KTD-20.02

Wymagane dokumenty

Jeżeli o wtórnik (utrata, zniszczenie) karty pojazdu ubiega się właściciel, na którego pojazd jest już zarejestrowany, należy przedstawić wypełniony wniosek oraz:

 • dowód rejestracyjny,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie,
 • dowód tożsamości - w przypadku osób fizycznych, a także zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli osoba prowadzi taką działalność,
 • aktualny odpis z KRS i zaświadczenie o nadanym nr REGON - w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta),
 • oświadczenie - w przypadku utraty karty,
 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

Jeżeli kartę pojazdu utracono przed złożeniem wniosku o pierwszą rejestrację nowego pojazdu, do powyższego wniosku należy dodatkowo dołączyć zaświadczenie od dealera, potwierdzające wydanie przedmiotowej karty pojazdu.

Jeżeli kartę pojazdu utracono przed złożeniem wniosku o rejestrację używanego pojazdu, do powyższego wniosku należy dodatkowo dołączyć zaświadczenie wydane przez Urząd, w którym pojazd był dotychczas zarejestrowany, potwierdzające wydanie przedmiotowej karty pojazdu.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych ul. Wiśniowa 10, I piętro pok. 217, 218. tel. /041/ 39-44-997

Opłaty

W kasie Starostwa Powiatowego we Włoszczowie w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego - kasa Starostwa Powiatowego we Włoszczowie - na parterze tut. Urzędu lub na konto  nr konta 79 8525 0002 0000 0011 5720 0017, uiszcza się opłatę (warunkiem uznania opłaty bądź przelewu jest prawidłowe opisanie na dokumencie płatniczym nr nadwozia (VIN)/podwozia lub ramy pojazdu, którego dotyczy opłata oraz podstawy opłaty, na którą każdorazowo składa się opłata komunikacyjna i opłata ewidencyjna w kwotach wymienionych poniżej):

UWAGA: klikając na odpowiednią sumę opłaty, można przejść bezpośrednio do gotowego formularza wpłaty, który należy uzupełnić jedynie o dane wpłacającego oraz pojazdu, a następnie wydrukować

 • w wysokości 75,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 75,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł)

W przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17 zł płatną u inkasenta (Agencja Banku Spółdzielczego przy Urzędzie Skarbowym ul. Wiśniowa 10 parter) lub przelewem na konto Urzędu Gminy Włoszczowa, Wydziału Finansowego - PKO BP S.A Oddział 1 we Włoszczowie na nr rachunku: 59 1020 2733 0000 2102 0003 9578.

Termin i sposób załatwienia

Rozpatrzenie wniosku o wydanie wtórnika karty pojazdu następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów w drodze decyzji administracyjnej. Należy jednak pamiętać, iż wydanie wtórnika karty pojazdu następuje dopiero po jej otrzymaniu z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie (do 14 dni).

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 128).
 •  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1038).
  • Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1088).

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej wydania wtórnika karty pojazdu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Włoszczowskiego.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Włoszczowa 2017.01.17

 

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Sławomir Owczarek
redaktor:
Marcin Chamera
Data utworzenia informacji:
2011-07-08
Data publikacji:
2011-07-08
Data ostatniej zmiany:
2017-03-20


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-19 14:27:27, zmian dokonał(a): gjd

WCAG 2.0 (Level AA)