Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Rejestracja czasowa i wydawanie tablic tymczasowych

Zbieranie statystyk

Rejestracja czasowa i wydawanie tablic tymczasowych

KTD-19.02

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek oraz:

1) oryginał dowodu własności pojazdu (jeżeli pojazd nie jest jeszcze zarejestrowany na osobę ubiegającą się o wydanie pozwolenia czasowego);

2) w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy:

 • dowód rejestracyjny pojazdu, jeżeli był on zarejestrowany za granicą (część I i II w przypadku krajów członkowskich UE przewidujących taki wzór tych dokumentów) lub w przypadku pojazdu zarejestrowanego w kraju innym niż UE i EFTA inny dokument wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdów za granicą, potwierdzający jego rejestrację, (wybrane wzory zagr. dow. rejestr. można obejrzeć tutaj),
 • dowód odprawy celnej, jeżeli pojazd został sprowadzony z państwa niebędącego państwem członkowskim UE lub w przypadku zakupu pojazdu w Polsce od podmiotu prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami - zapis na fakturze określający numer, datę i miejsce odprawy celnej,
 • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy, jeżeli sam. osobowy, czterokołowiec lub czterokołowiec lekki został sprowadzony z państwa członkowskiego UE (lub dokument potwierdzający brak takiego obowiązku) z Urzędu Celnego,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak takiego obowiązku, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego UE (druk VAT 25 ) - NIE DOTYCZY zakupu pojazdu w Polsce od podatnika podatku od towarów i usług prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami, który wystawia na pojazd fakturę VAT (lub fakturę VAT-marża),
 • dokument potwierdzający prowadzenie przez zbywcę działalności związanej z obrotem pojazdami (kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub kopia KRS), jeżeli pojazd został nabyty w Polsce od przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami;

3) dowód rejestracyjny i karta pojazdu, jeżeli była wydana w przypadku pojazdów już zarejestrowanych w Polsce;

4) tablice rejestracyjne;

5) dowód tożsamości - w przypadku osób fizycznych, a także zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli osoba prowadzi taką działalność;

6) aktualny odpis z KRS i zaświadczenie o nadanym nr REGON - w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym;

7) pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta),

8) dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie - jeżeli pojazd jest już zarejestrowany w Polsce;

9) dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej;

10) dowód uiszczenia opłaty recyklingowej lub oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów, jeżeli pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy w kraju (szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać tutaj).

Dla dokumentów sporządzonych w języku obcym wymaga się tłumaczeń przysięgłych - szczegóły w innych informacjach.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych ul. Wiśniowa 10, I piętro pok. 217, 218. tel. /041/ 39-44-997

Opłaty

W kasie Starostwa Powiatowego we Włoszczowie w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego - kasa Starostwa Powiatowego we Włoszczowie - na parterze tut. Urzędu lub na konto  nr konta 79 8525 0002 0000 0011 5720 0017, uiszcza się opłatę (warunkiem uznania opłaty bądź przelewu jest prawidłowe opisanie na dokumencie płatniczym nr nadwozia (VIN)/podwozia lub ramy pojazdu, którego dotyczy opłata oraz podstawy opłaty, na którą każdorazowo składa się opłata komunikacyjna i opłata ewidencyjna w kwotach wymienionych poniżej):

UWAGA: klikając na odpowiednią sumę opłaty, można przejść bezpośrednio do gotowego formularza wpłaty, który należy uzupełnić jedynie o dane wpłacającego oraz pojazdu, a następnie wydrukować

 • w wysokości 62,00 zł (w tym opłata komunikacyjna 61,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,00 zł) - w przypadku pojazdów samochodowych,
 • w wysokości 40,75 zł (w tym opłata komunikacyjna 39,75 zł oraz opłata ewidencyjna 1,00 zł) - w przypadku przyczep i naczep,
 • w wysokości 37,75 zł (w tym opłata komunikacyjna 36,75 zł oraz opłata ewidencyjna 1,00 zł) - w przypadku ciągników rolniczych, motocykli i motorowerów.

W przypadku wywozu pojazdu za granicę opłaty wynoszą odpowiednio:

 • w wysokości 112,00 zł (w tym opłata komunikacyjna 111,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,00 zł) - w przypadku pojazdów samochodowych,
 • w wysokości 65,75 zł (w tym opłata komunikacyjna 64,75 zł oraz opłata ewidencyjna 1,00 zł) - w przypadku przyczep, naczep, ciągników rolniczych
  i motocykli,
 • w wysokości 55,75 zł (w tym opłata komunikacyjna 54,75 zł oraz opłata ewidencyjna 1,00 zł) - w przypadku motorowerów.

Tabelę opłat związanych z rejestracją pojazdów można obejrzeć tutaj.

W przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17 zł płatną u inkasenta (Agencja Banku Spółdzielczego ul. Wiśniowa 10 parter) lub przelewem na konto Urzędu Gminy Włoszczowa, Wydziału Finansowego - PKO BP S.A Oddział 1 we Włoszczowie na nr rachunku: 59 1020 2733 0000 2102 0003 9578.

Termin i sposób załatwienia

Czasowa rejestracja pojazdu następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów, w drodze decyzji administracyjnej.

WAŻNE:

Czasowej rejestracji dokonuje się na okres nieprzekraczający 30 dni, a termin ten może być jednorazowo przedłużony o 14 dni. Po upływie terminu czasowej rejestracji, pozwolenie czasowe i tablice rejestracyjne czasowe, należy zwrócić do Wydziału Komunikacji (nie dotyczy przypadku wywozu pojazdu za granicę).

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 128).
 •  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1038).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1088). Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej czasowej rejestracji pojazdu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Włoszczowskiego.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Inne informacje

Pozwolenie czasowe wydaje się na wniosek właściciela w celu:

 • wywozu pojazdu za granicę,
 • przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy.

TŁUMACZENIA:

Dokumenty sporządzone w języku obcym (takie jak np. dowód rejestracyjny, wyciąg ze świadectwa homologacji, dowód własności, dokumenty dotyczące badań technicznych) należy zgodnie z §5 rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów
(t.j. Dz.U. Nr 186, poz. 1322 z 2007 r. z późn. zm.) dołączyć do wniosku o rejestrację wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego. Obowiązek ten nie dotyczy dowodów rejestracyjnych z krajów członkowskich UE i EFTA, posiadających dowody rejestracyjne wydane w postaci zharmonizowanej (dane w dowodzie rejestracyjnym umieszczane w zunifikowanych kodach analogicznych z aktualnie wydawanym wzorem dowodu rejestracyjnego w kraju). Jednakże w sytuacji kiedy zakres danych podanych w takim dowodzie rejestracyjnym będzie wykraczał poza dane przewidziane w rubrykach stosowanych w krajowych dokumentach, Wydział Komunikacji może również wymagać tłumaczenia takiego dokumentu.

Włoszczowa 2017.01.17

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Sławomir owczarek
redaktor:
Marcin Chamera
Data utworzenia informacji:
2011-07-08
Data publikacji:
2011-07-08
Data ostatniej zmiany:
2017-03-17


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-09-24 14:35:2, zmian dokonał(a): Krzysztof Rusek

WCAG 2.0 (Level AA)