Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Zbieranie statystyk

KTD-38.01

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych ul. Wiśniowa 10, I piętro pok. 214, Tel. /41/ 39-44-984, 504-753-260.

Opłaty

W kasie Starostwa Powiatowego we Włoszczowie (pok. 301 II piętro) lub na konto– Bank Spółdzielczy we Włoszczowie nr konta 79 8525 0002 0000 0011 5720 0017, uiszcza się opłatę za udzielenie licencji w wysokości:

-800 zł- gdy termin ważności licencji wynosi od 2 do 15 lat,

-900 zł- gdy termin ważności licencji wynosi od 16 do 30 lat,

-1000 zł- gdy termin ważności licencji wynosi od 31 do 50 lat

W przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17 zł płatną u inkasenta (Agencja Banku Spółdzielczego przy Urzędzie Skarbowym ul. Wiśniowa 10 parter) lub przelewem na konto Urzędu Gminy Włoszczowa, Wydziału Finansowego - PKO BP S.A Oddział 1 we Włoszczowie na nr rachunku: 59 1020 2733 0000 2102 0003 9578.

Termin i sposób załatwienia

W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z załącznikami.

Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił licencji, wszelkie zmiany danych zawartych we wniosku o udzielenie licencji, nie później niż 
w terminie 28 dni od dnia ich powstania. Jeżeli powyższe zmiany obejmują dane zawarte w licencji, przedsiębiorca obowiązany jest wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji  - art. 14 ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2012r. poz. 1265 z późniejszymi zmianami)

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2012 r.
    poz. 1265 z późniejszymi zmianami),
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia
    21 października 2009r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego  (Dz.U. z 14.11.2009 r. L 300/51),
  • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
    6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. 2013 poz. 916).

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej wydania licencji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Włoszczowskiego.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Włoszczowa 2013-08-16

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Sławomir Owczarek
redaktor:
Sławomir Owczarek
Data utworzenia informacji:
2013-08-16
Data publikacji:
2013-09-09
Data ostatniej zmiany:
2013-09-09


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-01-16 10:25:26, zmian dokonał(a): Krzysztof Rusek

WCAG 2.0 (Level AA)