Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Sporządzanie wyrysów i wypisów

Zbieranie statystyk

-         do celów zakładania ksiąg wieczystych-         do celów postępowań sądowych (spadkowych,
      uregulowanie własności nieruchomości w trybie ustawy
      o regulowaniu własności gospodarstw rolnych)
-        do celów prowadzenia spraw związanych z  
      
ubezpieczeniem społecznym rolników
-         do celów prawnych i administracyjnych związanych z
      obrotem nieruchomościami.

CHARAKTERYSTYKA SPORZĄDZANYCH I WYDAWANYCH DOKUMENTÓW

 

Wypis z rejestru gruntów – jest wyciągiem z części opisowej aktualnego operatu ewidencji gruntów, zawierającym dane dotyczące właściciela lub władającego, oznaczenia działek ewidencyjnych z ich powierzchniami ewidencyjnymi w rozbiciu na wchodzące w ich skład klasoużytki gruntowe, zawiera informacje dotyczące oznaczenia ksiąg wieczystych prowadzonych dla przedmiotowych działek, innych dokumentów prawnych.

         Dokument ten wykorzystywany jest w obrocie nieruchomościami stanowiąc dla notariusza podstawę ustalenia zgodności pomiędzy danymi zapisanymi w księdze wieczystej a stanem faktycznym wykazanym w ewidencji, jest wykorzystywany przez urzędy skarbowe, urzędy pracy, KRUS, sądy i inne instytucje do ustalenia stanu i zakresu posiadania. Jest załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu czy pozwolenia na budowę na wskazanej działce.
Przeznaczenie dokumentu uzależnione jest od klauzul, które zamieszcza na wypisie wydający go organ.

Uproszczony wypis z rejestru gruntów - jest wyciągiem z części opisowej aktualnego operatu ewidencji gruntów zawierający w swej treści jedynie dane umożliwiające przyporządkowanie władającego lub właściciela do posiadanej przez niego działki ewidencyjnej. Wykorzystywany jest głównie jako załącznik do wniosków o wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu lub pozwolenia na budowę, dostarczając informacji o właścicielach nieruchomości znajdujących się w obszarze otaczającym projektowaną inwestycję.

Wyrys – sporządzany jest jako kopia mapy ewidencyjnej, zawierającej granice i numery działek, oznaczenia klas i użytków, budynki. Przeznaczony jest do zakładania nowych lub akyualizacji wpisów w istniejących księgach wieczystych. Sporządzony jest łącznie z wypisem z rejestrów gruntów stanowiąc z nim integralną całość. Wyrysy wydawane są także do regulowania spraw własnościowych w drodze postępowania sądowego. O jego właściwym przeznaczeniu świadczą klauzule umieszczone przez organ.
 
2.     Podstawa prawna:

1.     Nazwa wydziału:

     Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

- § 51 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
2
9 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38,poz. 454)

3. Wymagane dokumenty - pisemne zlecenie  

WZORY ZLECENIA do pobrania znajdują się poniżej.

 Zlecający wykonanie wyrysu lub wypisu powinien w momencie składania zlecenia przedłożyć organowi dokumenty stwierdzające stan prawny przedmiotowej nieruchomości (akty notarialne, postanowienia sądowe, odpisy z ksiąg wieczystych  i inne). Przed wydaniem dokumentu opatrzonego klauzulami świadczącymi o jego przeznaczeniu organ zobowiązany jest do przeprowadzenia dogłębnej analizy przedłożonych przez zamawiającego dokumentów, świadczących o stanie prawnym przedmiotowej nieruchomości. Wynik przeprowadzonej analizy jest podstawą do wydania właściwego dokumentu lub o konieczności dostarczenia przez stronę dodatkowych, wskazanych przez organ materiałów geodezyjno-kartograficznych czy prawnych, niezbędnych do wydania właściwej dokumentacji.

4. Opłaty:

4.1  Wydawanie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów oraz wgląd i udzielanie     informacji   z operatu ewidencyjnego odbywa się odpłatnie na podstawie art. 24 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. Nr 100,  poz. 1086 z 2000 r.) oraz rozporządzenia MRRiB   z dnia 14 listopada 2000 r.  w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego ( Dz. U. z 2000r Nr 115, poz. 1209 ).

4.2   Opłaty skarbowej nie pobiera się od podań i załączników w sprawach :

-         mieszkaniowych ,

-         ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty,

-         porządkowania własności gospodarstw rolnych


5.   Jednostka prowadząca sprawę:
      Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i kartograficznej
      parter pokój 108, telefon (041) 39-44-945

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Bożena Gładyś
redaktor:
Bożena Gładyś
Data utworzenia informacji:
2003-10-16
Data publikacji:
2003-10-16
Data ostatniej zmiany:
2007-09-28


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-06-18 12:19:4, zmian dokonał(a): Robert Suchanek

WCAG 2.0 (Level AA)