Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Aktualizacja i modernizacja ewidencji gruntów i budynków

Zbieranie statystyk

GKN-01.03

Aktualizacja i modernizacja ewidencji gruntów i budynków

1. Nazwa wydziału:

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

2. Wymagane dokumenty

Wzór wniosku GKN2-1: „Zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków”

Oryginały lub uwierzytelnione kopie dokumentów stanowiących podstawę zmiany danych ewidencyjnych (orzeczenia sądowe, akty notarialne, decyzje administracyjne, opracowania geodezyjne i inne dokumenty)

3. Miejsce i sposób złożenia wniosku:

- bezpośrednio w siedzibie: Biuro Podawcze Starostwa Powiatowego we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa, pokój nr 100

- e-mail: podgik@powiat-wloszczowa.pl;

- przesłać pocztą  na adres: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa

4. Opłaty:

Nie podlega.

5. Termin załatwienia sprawy:

 Do 30 dni.

6. Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Kielcach za pośrednictwem Starosty Włoszczowskiego.

8. Uwagi

Dane zawarte w ewidencji podlegają aktualizacji z urzędu lub na wniosek osób, organów i jednostek organizacyjnych. W przypadku nie załatwienia sprawy w terminie, organ zawiadamia o tym stronę z podaniem przyczyny zwłoki oraz wskazaniem nowego terminu.

9. Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami  - pokój nr 202, I piętro, tel. 504 753 036, pokój nr 108, parter, tel./fax. (41) 39 44 945 

10. Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2017 poz. 1257)
  • Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2017 poz. 2101)
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. (t.j. Dz.U.2016 poz. 1034)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U.2012, poz. 1246)
  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (t.j. Dz.U.2018 poz.121)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. (Dz.U.2011 nr 263 poz. 1572) 
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju. (Dz.U.2012, poz. 199)
Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Marcin Chamera (mch)
Data utworzenia informacji:
2014-06-17
Data publikacji:
2014-06-17
Data ostatniej zmiany:
2018-03-22


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-01-17 15:17:4, zmian dokonał(a): Bożena Gładyś

WCAG 2.0 (Level AA)