Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Stwierdzanie zmian danych ewidencji gruntów i budynków, w tym gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Zbieranie statystyk

GKN-03.02

Stwierdzanie zmian danych ewidencji gruntów i budynków, w tym gleboznawczej klasyfikacji gruntów

1. Nazwa wydziału:

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

2. Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o stwierdzenie i ujawnienie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków
 • Dokumenty stanowiące podstawy orzekania o zaistniałych zmianach (wyniki opracowań geodezyjnych zawierające wykazy zmian danych ewidencyjnych, dokumenty stwierdzające zmiany stanu prawnego nieruchomości, operaty klasyfikacyjne, inne dokumenty wskazujące na zaistnienie zmian)
 • Opracowania geodezyjne
 • Dowód zapłaty n/w opłaty skarbowej

3. Miejsce i sposób złożenia wniosku:

- bezpośrednio w siedzibie: Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, parter, pok. 101-108;

- e-mail: podgik@powiat-wloszczowa.pl;

- przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa

4. Opłaty:

Złożenie wniosku podlega opłacie skarbowej - 10 zł za wydanie decyzji administracyjnej

5. Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z art. 35 § 3 Kodeks postępowania administracyjnego - sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego załatwiane są w ciągu miesiąca a sprawy szczególnie komplikowane w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

6. Tryb odwoławczy:

Odwołanie za pośrednictwem Starosty Włoszczowskiego do Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Kielcach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

7. Jednostka prowadząca sprawę:

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – I piętro, pok. 203, telefon.

8. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2015r., poz. 520 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. (Dz.U. 2012, poz. 1282)
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 542)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U. 2012, poz. 1246)
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (t.j. Dz.U.2015r., poz. 782 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju. (Dz.U. 2012, poz. 199)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Marcin Chamera (mch)
Data utworzenia informacji:
2014-06-17
Data publikacji:
2014-06-17
Data ostatniej zmiany:
2015-09-28


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-01-21 20:53:15, zmian dokonał(a): Marcin Chamera

WCAG 2.0 (Level AA)