Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Zbieranie statystyk

GKN-12.02

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

1. Nazwa wydziału:

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

2. Wymagane dokumenty:

  • Wniosek użytkownika wieczystego o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Wzór wniosku GKN3-1: „Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności”
  • Aktualny ( o dacie sporządzenia nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku ) oryginalny odpis z księgi wieczystej.

3. Miejsce i sposób złożenia wniosku:

- bezpośrednio w siedzibie: sekretariat Starostwa Powiatowego, II piętro, pok. 325;

- e-mail: podgik@powiat-wloszczowa.pl;

- przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa

4. Opłaty :

Opłata skarbowa w wysokości 10 zł, którą należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Włoszczowa.

5. Termin załatwienia wniosku:

Postępowanie toczy się około 3 miesiące (konieczność sporządzenia operatu szacunkowego).

6. Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji przysługuje do Wojewody Świętokrzyskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Starosty Włoszczowskiego.

7. Jednostka prowadząca sprawę:

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – I piętro, pok. 204, telefon 504 753 236.

8. Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2015r., poz. 782 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. (Dz.U. 2012 roku, poz. 83)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 ze zm.) 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Marcin Chamera (mch)
Data utworzenia informacji:
2014-06-17
Data publikacji:
2014-06-17
Data ostatniej zmiany:
2015-09-29


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-01-18 08:56:41, zmian dokonał(a): Blanka Suliga

WCAG 2.0 (Level AA)