Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Reprezentowanie Powiatu Włoszczowskiego w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi zasób nieruchomości powiatowych w tym udzielenie zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane

Zbieranie statystyk

GKN-14.02

Reprezentowanie Powiatu Włoszczowskiego w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi zasób nieruchomości powiatowych

1. Nazwa wydziału:

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

2. Wymagane dokumenty:

  • Wnioski dotyczące woli nabycia własności nieruchomości zasobu, najmu, dzierżawy lub zamiany.
  • Wnioski o udzielenie prawa dysponowania nieruchomościami na cele inwestycyjne Wzór wniosku GKN3-2: „Wniosek o udzielenie zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane
  • Wzór wniosku GKN3-3: „Wzór umowy na dysponowanie
  • Inne wnioski

3. Miejsce i sposób złożenia wniosku:

- bezpośrednio w siedzibie: sekretariat Starostwa Powiatowego, II piętro, pok. 325;

- e-mail: podgik@powiat-wloszczowa.pl;

- przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa

4. Opłaty :

Nie dotyczy.

5. Termin załatwienia wniosku:

Do 3 miesięcy od daty otrzymania wniosku przez organ właściwy do jej rozpatrzenia. Sprawy dot. woli nabycia własności nieruchomości zasobu, najmu, dzierżawy lub zamiany rozstrzygane są w trybie cywilnoprawnym. Terminy wynikające z kpa nie mają zastosowania.

6. Tryb odwoławczy:

Nie ma zastosowania.

7. Jednostka prowadząca sprawę:

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – I piętro, pok. 204, telefon 504 753 236.

8. Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2015r., poz. 782 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. (Dz.U. 2013 poz. 707 ze zm.)
  • Uchwała Nr 90/2012 z dnia 16.08.2012r. w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Włoszczowskiego (poza pasem drogowym), na potrzeby budowy i konserwacji urządzeń infrastruktury technicznej obiektów budowlanych oraz innych inwestycji i działań doraźnych
  • Uchwała Nr XXXVI/190/06 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 23 lutego 2006r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
  • Uchwała Nr 45/15 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Włoszczowskiego w latach 2015-2017

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
 
redaktor:
Marcin Chamera (mch)
Data utworzenia informacji:
2014-06-17
Data publikacji:
2014-06-17
Data ostatniej zmiany:
2015-09-29


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-01-21 20:53:15, zmian dokonał(a): Marcin Chamera

WCAG 2.0 (Level AA)