Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

Zbieranie statystyk

KTD-33.01 

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz (druk) wniosku oraz:

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych ul. Wiśniowa 10, I piętro pok. 214, Tel. /41/ 39-44-984, 504-753-260. 

 

Opłaty

Za wydane zaświadczenie na prowadzenie stacji kontroli pojazdów uiszcza się opłatę w wysokości 412,00 zł płatną u inkasenta (Agencja Banku Spółdzielczego przy Urzędzie Skarbowym ul. Wiśniowa 10 parter) lub przelewem na konto Urzędu Gminy Włoszczowa, Wydziału Finansowego - PKO BP S.A Oddział 1 we Włoszczowie na nr rachunku: 59 1020 2733 0000 2102 0003 9578 (klikając na sumę opłaty, można przejść bezpośrednio do gotowego formularza wpłaty, który należy uzupełnić jedynie o dane wpłacającego, a następnie wydrukować).

 

Termin i sposób załatwienia

Wydanie zaświadczenia następuje w drodze decyzji administracyjnej. Termin 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wpis do Rejestru Działalności Regulowanej dotyczącego Stacji Kontroli Pojazdów na terenie Powiatu Włoszczowskiego. 

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity z 2012 r. poz. 1137 z późniejszymi zmianami),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późniejszymi zmianami),
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz.U. Nr 220, poz.1447 z 2010 r. z późniejszymi zmianami),
 • rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz.U.Nr 40,poz.275),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów (Dz.U.Nr 223, poz.2264).

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej wydania zaświadczenia potwierdzającego prowadzenie stacji kontroli pojazdów przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Włoszczowskiego.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej. 

Inne informacje

Stację kontroli pojazdów może prowadzić przedsiębiorca, który:

 1. posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. nie jest przedsiębiorcą, w stosunku, do którego otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość;
 3. nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom - dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej;
 4. posiada wyposażenie kontrolno-pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonywanie odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów zgodnie ze szczegółowymi warunkami przeprowadzania tych badań;
 5. posiada poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów;
 6. zatrudnia uprawnionych diagnostów.

Poświadczenie, o którym mowa w pkt 5, wydaje za opłatą, w drodze decyzji, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, po dokonaniu sprawdzenia stacji kontroli pojazdów. Poświadczenie zachowuje ważność do czasu zmiany stanu faktycznego, dla którego zostało wydane, nie dłużej niż przez 5 lat od daty jego wydania.

 Włoszczowa 2012-12-18

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Sławomir Owczarek
redaktor:
Sławomir Owczarek
Data utworzenia informacji:
2012-03-16
Data publikacji:
2012-03-16
Data ostatniej zmiany:
2013-01-28


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-01-16 10:25:26, zmian dokonał(a): Krzysztof Rusek

WCAG 2.0 (Level AA)