Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Wydanie uprawnienia diagnosty do przeprowadzania badań technicznych pojazdów

Zbieranie statystyk

KTD-32.02

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz (druk) wniosku oraz:

  • kserokopia dowodu osobistego + oryginał do wglądu,
  • kserokopia świadectwa szkolnego (lub innego dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie) + oryginał (y) do wglądu,
  • kserokopie zaświadczeń ukończonych kursów* (szkoleń diagnosty)+oryginał(y) do wglądu,
  • kserokopia zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu kwalifikacyjnego wydane przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego + oryginał do wglądu,
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
  • zaświadczenie o posiadaniu odpowiedniej praktyki zawodowej.

Diagnostą uprawnionym do wykonywania badań technicznych pojazdów może być osoba, która posiada wymagane wykształcenie techniczne i praktykę**:

  Miejsce złożenia dokumentów

  - wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów albo

  - średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo

  -  wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo

  -  średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.

* Z obowiązku odbycia szkolenia jest zwolniona osoba, która ukończyła studia wyższe na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych obejmującym wiedzę i umiejętności w zakresie diagnostyki samochodowej.

** Do okresu praktyki wlicza się praktykę objętą programem kształcenia na studiach, pod warunkiem że praktyka jest odbywana na podstawie umowy zawartej między uczelnią a stacją kontroli pojazdów lub podmiotem, o którym mowa w art. 86 ust. 1.

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych ul. Wiśniowa 10, I piętro pok. 214, Tel. /41/ 39-44-984, 504-753-260.

Opłaty

Za wydanie uprawnień diagnosty pobiera się opłatę skarbową w wysokości 48 zł, płatną u inkasenta (Agencja Banku Spółdzielczego przy Urzędzie Skarbowym
ul. Wiśniowa 10 parter) lub przelewem na konto Urzędu Gminy Włoszczowa, Wydziału Finansowego - PKO BP S.A Oddział 1 we Włoszczowie na nr rachunku:    59 1020 2733 0000 2102 0003 9578 (klikając na sumę opłaty, można przejść bezpośrednio do gotowego formularza wpłaty, który należy uzupełnić jedynie o dane wpłacającego, a następnie wydrukować).

Termin i sposób załatwienia

Wydanie uprawnienia następuje w terminie 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity z 2012 r. poz. 1137 z późniejszymi zmianami),
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późniejszymi zmianami),
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów (Dz.U.Nr 246, poz.2469).

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej wydania uprawnień przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Włoszczowskiego.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej. 

Włoszczowa 2014-08-11 

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Sławomir Owczarek
redaktor:
Sławomir Owczarek
Data utworzenia informacji:
2012-03-16
Data publikacji:
2012-03-16
Data ostatniej zmiany:
2014-08-11


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-01-16 10:25:26, zmian dokonał(a): Krzysztof Rusek

WCAG 2.0 (Level AA)