Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Zatwierdzanie dokumentacji geologicznych

Zbieranie statystyk

GP-01.02

Zatwierdzanie dokumentacji geologicznych

1. Nazwa wydziału:

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

 

2. Wymagane dokumenty:

- wniosek o przyjęcie dokumentacji geologicznej,

- 4 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej dokumentacji geologicznej, o której mowa
w art. 93 ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981)

 

3. Opłaty:

- skarbowa za wydanie decyzji - 10 zł,

- skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię – 17 zł

4. Miejsce i sposób złożenia wniosku:

Dokumenty można:
- złożyć w Punkcie Podawczym Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, parter
pok. 100 lub
- przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie
  ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa.

5. Termin załatwienia sprawy:

Decyzja wydawana jest w terminie 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania dokumentacji geologicznej.

6. Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
tel. (41) 39 44 975 lub 504 754 122 piętro II pok.315.

7. Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Włoszczowskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

8. Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981),- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie dokumentacji

geologicznej złoża kopaliny (Dz. U. Nr 291, poz. 1712),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie dokumentacji

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. Nr 291, poz. 1714),

- rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. Nr 282,poz. 1656),

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

Uwagi:

 

1. Do starosty, jako organu administracji geologicznej pierwszej instancji, należą sprawy związane z zatwierdzaniem projektów robót geologicznych oraz dokumentacjami geologicznymi, dotyczące:

- złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą, poszukiwanych lub rozpoznawanych na obszarze do 2 ha w celu wydobycia metodą odkrywkową w ilości do 20 000 m3 w roku kalendarzowym i bez użycia środków strzałowych,

- ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczają 50 m3/h,

- badań geologiczno-inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego gminy oraz warunków posadawiania obiektów budowlanych,

- odwodnień budowlanych o wydajności nieprzekraczającej 50 m3/h,

- robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystywania ciepła ziemi,

- warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, dotyczących przedsięwzięć zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody lecznicze,

2. Dokumentacje inne niż dokumentacje geologiczne złóż kopalin, hydrogeologiczne lub geologiczno-inżynierskie, sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. Nr 282 poz. 1656), podlegają przedłożeniu staroście w 3 egz. (bez obowiązku wniesienia opłaty skarbowej); organ przesyła po 1 egz. dokumentacji pozostałym miejscowo organom administracji geologicznej.

3. Jeśli dokumentacja nie odpowiada wymaganiom prawa albo powstała w wyniku działań niezgodnych z prawem, odmawia się zatwierdzenia dokumentacji.

3. Zmiany dokumentacji geologicznej dokonuje się przez sporządzenie dodatku. Dodatek do dokumentacji geologicznej zatwierdzany jest w trybie określonym dla zatwierdzania dokumentacji geologicznej

4. W przypadku stwierdzenia istotnych różnic między dokumentacją geologiczną, a stanem rzeczywistym, w tym warunkami zagospodarowania  wód podziemnych, starosta, może w drodze decyzji, nakazać zmianę dokumentacji geologicznej, a w razie potrzeby  - wykonanie dodatkowych prac geologicznych. Decyzja ta określa termin przedłożenia dodatku do dokumentacji geologicznej.

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Ewa Zawadzka
redaktor:
Krzysztof Rusek
Data utworzenia informacji:
2013-02-18
Data publikacji:
2004-01-23
Data ostatniej zmiany:
2017-08-24


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-01-17 15:17:4, zmian dokonał(a): Bożena Gładyś

WCAG 2.0 (Level AA)