Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych

Zbieranie statystyk

GP-01.04

Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni nie przekraczającej 2 ha, wydobyciu kopaliny w roku kalendarzowym w ilości nie większej niż 20 000 m3 - bez użycia materiałów wybuchowych

 

1. Nazwa wydziału:

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

 

2. Wymagane dokumenty:

 

1. Wniosek sporządzony zgodnie z wymaganiami art. 24 i 26 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981):

We wniosku o udzielenie koncesji, poza wymaganiami przewidzianymi przepisami
z zakresu ochrony środowiska i działalności gospodarczej, określa się:

a) stan prawny nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność; w przypadku nieruchomości, których właściciel nie jest ujawniony w księdze wieczystej, przyjmuje się dane
z ewidencji gruntów i budynków; wymagania te nie dotyczą poszukiwania i rozpoznawania węglowodorów,
b) prawa wnioskodawcy do nieruchomości (przestrzeni), w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność, lub prawo, o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca,
c) czas, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia działalności,
d) środki, jakimi wnioskodawca dysponuje w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zamierzonej działalności,
e) obszary objęte szczególnymi formami ochrony, w tym ochrony przyrody
oraz ochrony zabytków,
f) sposób przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności
na środowisko,
g) złoże kopaliny lub jego część, która ma być przedmiotem

h) wydobycia;wielkość i sposób zamierzonego wydobycia kopaliny,
i) stopień zamierzonego wykorzystania zasobów złoża kopaliny, w tym kopalin towarzyszących i współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych, jak również środki umożliwiające osiągnięcie tego celu, a w przypadku wód leczniczych, wód termalnych i solanek - zasoby eksploatacyjne ujęcia,
j) projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego, przedstawione zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych,
z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju,
k) geologiczne i hydrogeologiczne warunki wydobycia, a w razie potrzeby warunki wtłaczania wód do górotworu,
l) przewidywany sposób prowadzenia ruchu zakładu górniczego, uwzględniający wymagania określone w art. 108 ust. 2 ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz prognozowany sposób likwidacji zakładu górniczego, uwzględniający obowiązki określone w art. 129 ust. 1. ww. ustawy.

 

 

        Do wniosku o udzielenie koncesji dołącza się:

a) dowody istnienia określonych w nim okoliczności, w szczególności wyciągi
z odpowiednich rejestrów;

b) informacje o przeznaczeniu nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, w szczególności określonym przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz przepisy odrębne;

c) dowody istnienia prawa do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalności przysługuje wnioskodawcy, oraz kopię decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną;

d) dowody istnienia prawa przysługującego wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność w zakresie wydobywania kopaliny metodą odkrywkową, lub dowód przyrzeczenia jego ustanowienia. Obowiązek ten nie dotyczy węgla brunatnego.

2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.

3.
Kopię decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną.  

4.     Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

3. Opłaty:

- skarbowa za udzielenie koncesji – 616 zł

- skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię – 17 zł
Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Gminy Włoszczowa gotówką
w kasie UG lub przelewem na rachunek:
PKO BP S.A O/Włoszczowa 59-1020-2733-0000-2102-0003-9578.

4. Miejsce i sposób złożenia wniosku:

Dokumenty można:
- złożyć w Punckie Podawczym Starostwa Powiatowego we Włoszczowie,
parter pok. 100 lub
- przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie
ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa.

5. Termin załatwienia sprawy:

W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku wydawana jest decyzja o udzieleniu koncesji bądź decyzja o odmowie udzielenia koncesji.
W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

6. Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
tel. (41) 39 44 975 lub 504 754 122, piętro II pok.315.

7. Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
za pośrednictwem Starosty Włoszczowskiego w terminie 14 dni
od dnia doręczenia decyzji.

8. Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981);

- ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności  gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.);

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. Nr 225, poz. 1635z późn. zm.).

 Uwagi:

Dane objęte wnioskiem należy uzupełnić dowodami ich istnienia, w szczególności przez dołączenie załączników graficznych sporządzonych zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych. Załączniki graficzne sporządza się zgodnie
z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju.

 

 

 

 

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Ewa Zawadzka
redaktor:
Krzysztof Rusek
Data utworzenia informacji:
2013-02-18
Data publikacji:
2004-01-23
Data ostatniej zmiany:
2017-08-24


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-01-17 15:17:4, zmian dokonał(a): Bożena Gładyś

WCAG 2.0 (Level AA)