Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Zatwierdzanie projektów robót geologicznych

Zbieranie statystyk

GP-01.01

Zatwierdzanie projektu robót geologicznych, którego wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji oraz nie wiąże się z wykorzystaniem ciepła Ziemi

1. Nazwa wydziału:

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

2. Wymagane dokumenty:

- wniosek o zatwierdzenie projektu robót geologicznych, złożony przez podmiot, który sfinansował wykonanie projektu robót geologicznych,

- oryginał projektu robót geologicznych, sporządzony zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymagania uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696), przedłożony w dwóch egzemplarzach, podpisany przez osobę posiadającą stwierdzone odpowiednie kwalifikacje do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi wraz z podaniem numeru świadectwa stwierdzającego kwalifikacje, albo osobę posiadającą uznane odpowiednie kwalifikacje  do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geologii, wraz z podaniem numeru decyzji w sprawie uznania kwalifikacji, albo osobę świadczącą usługi transgraniczne /2egz./,

- informacja o prawach, jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach której mają być wykonane roboty (wypis z rejestru gruntów, akt notarialny, oświadczenie o zgodzie naprowadzenie robót właściciela nieruchomości itp.),

dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

3. Opłaty:

- skarbowa za wydanie decyzji - 10 zł,

- skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię - 17 zł

4. Miejsce i sposób złożenia wniosku:

Dokumenty można:
- złożyć w Punkcie Podawczym Starostwa Powiatowego we Włoszczowie,
 patrer pok. 100 lub
- przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie
ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa.

5. Termin załatwienia sprawy:

Decyzja wydawana jest po zasięgnięciu opinii właściwego miejscowo wójta/burmistrza, bez zbędnej zwłoki, w terminie 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych
w terminie 2 miesięcy.

6. Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
tel. (41) 39 44 975 lub 504 754 122, piętro II pok.315.

7. Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Kielcach za pośrednictwem Starosty Włoszczowskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

8. Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 163, poz. 981),- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonanie wymagania uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696),
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

9. Uwagi:

1. Do starosty, jako organu administracji geologicznej pierwszej instancji, należą sprawy związane z zatwierdzaniem projektów robót geologicznych oraz dokumentacjami geologicznymi, dotyczące:

- złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą, poszukiwanych lub rozpoznawanych na obszarze do 2 ha w celu wydobycia metodą odkrywkową w ilości do 20 000 m3 w roku kalendarzowym i bez użycia środków strzałowych;

- ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczają 50 m3/h;

- badań geologiczno-inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego gminy oraz warunków posadawiania obiektów budowlanych;

- odwodnień budowlanych o wydajności nieprzekraczającej 50 m3/h;

- robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystywania ciepła ziemi;

- warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, dotyczących przedsięwzięć zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody lecznicze,

 

2. Projekt robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi (z wyjątkiem otworów wiertniczych o głębokości do 30 m,            poza obszarami górniczymi, w przypadku wykonywania których przepisy ustawy – Prawo geologiczne i górnicze nie mają zastosowania), podlega zgłoszeniu właściwemu organowi administracji geologicznej (nie podlega zatwierdzeniu), a do wykonania robót geologicznych można przystąpić w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu, jeżeli właściwy organ nie wniesie w drodze decyzji sprzeciwu.

 

Zgłoszenie nie podlega opłacie skarbowej.

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Ewa Zawadzka
redaktor:
Krzysztof Rusek
Data utworzenia informacji:
2013-02-18
Data publikacji:
2007-01-12
Data ostatniej zmiany:
2017-08-24


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-01-17 15:17:4, zmian dokonał(a): Bożena Gładyś

WCAG 2.0 (Level AA)