Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Wydawanie decyzji zatwierdzającej statut spółki wodnej

Zbieranie statystyk

ROL-36.03

1. Nazwa wydziału:
    Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

2. Wymagane dokumenty:
    1. wniosek zarządu spółki o zatwierdzenie statutu spółki wodnej

    2. uchwała w sprawie przyjęcia statutu spółki przez osoby
        zainteresowane utworzeniem spółki wraz ze statutem, do
        którego dołącza się wykaz członków spółki, zawierający ich 
        oznaczenie, wskazanie ich siedzib i adresów

    3. uchwała w sprawie wyboru organów spółki

        - (art. 165 i 166 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne 
          (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)

3. Opłaty:   
   - skarbowa za wydanie decyzji – 10 zł
     
Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Gminy Włoszczowa
      gotówką w kasie UG lub przelewem na rachunek:
      PKO BP S.A. O/Włoszczowa 59-1020-2733-0000-2102-0003-9578.

4. Miejsce i sposób złożenia wniosku:
    Dokumenty można:
    -
złożyć w Punkcie Podawczym Starostwa Powiatowego we Włoszczowie,  
      
parter pok. 100 lub

    - przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie
      ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa.

5. Termin załatwienia sprawy:        
    W ciągu miesiąca od złożenia wniosku, w
przypadkach szczególnie
    skomplikowanych termin może wydłużyć się do 2-miesięcy.

6. Jednostka prowadząca sprawę:
    Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
    tel. (41) 394 49 75 lub 504 754 122; piętro II pok.315.

7. Tryb odwoławczy:   
    Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
    w Kielcach za pośrednictwem Starosty Włoszczowskiego w terminie
    14 dni od dnia doręczenia decyzji.

8. Podstawa prawna:
     -
ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne
      (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.).

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Ewa Zawadzka
redaktor:
Krzysztof Rusek
Data utworzenia informacji:
2012-12-27
Data publikacji:
2012-12-27
Data ostatniej zmiany:
2017-08-18


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-12-18 12:15:53, zmian dokonał(a): Bożena Gładyś

WCAG 2.0 (Level AA)