Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Rejestr gatunków zwierząt i roślin zagrożonych

Zbieranie statystyk

ROL-13.04

1. Nazwa wydziału:
    Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

2. Wymagane dokumenty:
    - wniosek (druk w załączeniu).

3. Opłaty:
   - skarbowa za dokonanie wpisu do rejestru - 26 zł,
   - za wydanie zaświadczenia - 17 zł. 

     Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Gminy Włoszczowa
     gotówką w kasie UG lub przelewem na rachunek: 
     PKO BP S.A. O/Włoszczowa 59-1020-2733-0000-2102-0003-9578.

4. Miejsce i sposób złożenia wniosku:
    Dokumenty można:
   -
złożyć w Punkcie Podawczym Starostwa Powiatowego we Włoszczowie,  
   
parter pok. 100 lub

   - przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie
     ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa.

5. Termin załatwienia sprawy:
    Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni 
    od daty złożenia wniosku.

6. Jednostka prowadząca sprawę:
    Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,     
    tel. (41) 39 44 975, 504 754 122  piętro II, pokój 314.

7. Tryb odwoławczy:
     - brak.

8. Dodatkowe informacje:
   -
obowiązek rejestracji zwierzęcia lub rośliny wymienionej 
     w Konwencji Waszyngtońskiej istnieje w Polsce
     od 1 maja 2002 r.,
  -
obowiązek zgłoszenia do rejestru lub wykreślenia z rejestru 
     powstaje z dniem nabycia lub zbycia, wwozu do kraju 
     lub wywozu za granicę państwa, wejścia w  posiadanie 
     zwierzęcia, jego utraty lub śmierci. Wniosek o dokonanie 
     wpisu lub wykreślenia z rejestru powinien być złożony 
     właściwemu staroście w terminie 14 dni od dnia powstania 
     tego obowiązku,
   -
rejestr prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce 
     przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia ich hodowli.


9. Podstawa prawna:
   -
rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. 
     w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze 
     regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, 
     ptaków lub ssaków,
  - 
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
  - 
ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Krzysztof Rusek
redaktor:
Krzysztof Rusek
Data utworzenia informacji:
2004-01-23
Data publikacji:
2004-01-23
Data ostatniej zmiany:
2018-03-28


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-02-15 13:34:20, zmian dokonał(a): Katarzyna Partyka

WCAG 2.0 (Level AA)