Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy

Zbieranie statystyk

ROL-26.05

Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy

1. Nazwa wydziału:
    Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

2. Wymagane dokumenty:

Pisemny wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, który zawiera:

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela
    nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49
    § 1 Kodeksu cywilnego;
2) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania
    nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności
    urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego,
3) zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub  
    oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83
    ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody -
    zgoda właściciela nieruchomości jeżeli posiadacz nieruchomości
    nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym  
    nieruchomości oraz gdy wniosek nie jest złożony przez spółdzielnię
    mieszkaniową, wspólnotę mieszkaniową (w której właściciele lokali
    powierzyli zarząd nieruchomością wspólna zarządowi), zarządcę
    nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz 
    posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym,
    niebędącego żadnym z wyżej wymienionych podmiotów
,
4) nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
5) obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku
    gdy na tej wysokości drzewo:
    a) posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni,
    b) nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony
        drzewa;
6) wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;
7) miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub
    krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z
    prowadzeniem działalności gospodarczej;
8) rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego
    odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania
    działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest
    on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
    budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w
    odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych
    istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
9) projekt planu:
    a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub
        krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub
        o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych
        krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane
        drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 
        kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska lub
    b) przesadzenia drzewa lub krzewu
- jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu 
  zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie,
  gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym
  terminie ich wykonania;
10) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie
     w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w
     zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku
     realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich
     uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o
     udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
     społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
     oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające
     wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony
     środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na
     środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na
     wniosek realizującego przedsięwzięcie;
11) zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności
     podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10
     oraz  w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało
     wydane.
     Oświadczenia, o których mowa w punkcie 2) i 3) składa się pod rygorem
     odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 

3. Opłaty:
-
zwolnione z opłaty skarbowej - art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16
  listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

    
4. Miejsce i sposób złożenia wniosku:

    Dokumenty można:
    -
złożyć w Punkcie Podawczym Starostwa Powiatowego we Włoszczowie,  
     
parter pok. 100 lub

    - przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie
       ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa.
   
5. Termin załatwienia sprawy:
   
 W ciągu miesiąca od złożenia wniosku, w przypadkach szczególnie
    skomplikowanych termin może wydłużyć się do 2-miesięcy.

 
6. Jednostka prowadząca sprawę:
    Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
    tel. (41) 39 44 975, 504 754 122 piętro II pok.315.

7. Tryb odwoławczy:
    Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
    za pośrednictwem Starosty Włoszczowskiego w terminie 14 dni od
    dnia doręczenia decyzji.

8. Podstawa prawna:
    
-   ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
     -   ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
       

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Krzysztof Rusek
redaktor:
Krzysztof Rusek
Data utworzenia informacji:
2012-12-04
Data publikacji:
2012-12-04
Data ostatniej zmiany:
2018-03-28


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-02-15 13:34:20, zmian dokonał(a): Katarzyna Partyka

WCAG 2.0 (Level AA)