Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie z produkcji użytków rolnych

Zbieranie statystyk

ROL-24.04

1. Nazwa wydziału:
    Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

2. Wymagane dokumenty:     
    Wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej na cele nierolnicze
    (plik do pobrania) z następującymi załącznikami:
    1. Wypis i wyrys (lub zaświadczenie) z planu zagospodarowania przestrzennego
        gminy dla działki objętej wnioskiem wydany przez wójta gminy, lub w przypadku jego
        braku ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
        lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
   2. Projekt zagospodarowania nieruchomości objętej wnioskiem podpisany i opieczętowany
       przez projektanta – wykonawcę projektu z zaznaczoną graficznie (np. obrysem, kolorem
       zasięg granic konturu proponowanego wyłączenia) i wyrażoną liczbowo powierzchnią gruntu
       do wyłączenia z produkcji rolnej (z dokładnością zgodną z rejestrem gruntów i budynków
       – z rozbiciem według klas i użytków. Należy zaznaczyć granice pomiędzy użytkami,
       a w bilansie terenu określić, jaka powierzchnia danego użytku podlegać będzie wyłączeniu)
       z wkreślonym planowanym budynkiem i liniami rozgraniczającymi przeznaczenie terenu.
       Projekt zagospodarowania działki winien być sporządzony na kopii mapy sytuacyjno
       – wysokościowej do celów projektowych, przyjętej do Państwowego Zasobu Geodezyjnego
       i Kartograficznego, w skali dostosowanej do specyfiki i charakteru obiektu budowlanego oraz
       stopnia dokładności oznaczeń graficznych na rysunkach. Docelowa powierzchnia zabudowy
       to powierzchnia terenu zajęta przez obiekty budowlane oraz pozostała powierzchnia
       zabudowy, na której w wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpi rozpoczęcie innego
       niż rolnicze użytkowanie terenu.
       Zasięg wyłączenia powinien być obszarem zwartym o granicach regularnych,
       obejmującym grunty określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego
       i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
       (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1034 z późn. zm.) jako tereny mieszkaniowe – B,
       tereny przemysłowe – Ba, inne tereny zabudowane – Bi itd. (w zależności od tego
       w jakim celu dokonuje się wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej). W związku z powyższym,
       w przypadku budownictwa mieszkaniowego obszar przewidziany do wyłączenia powinien
       obejmować grunty zajęte pod:
      - budynki mieszkalne,
      - budynki gospodarcze i techniczne, związane funkcjonalnie z budynkami mieszkalnymi
        oraz urządzenia, w szczególności: podwórza, dojazdy, przejścia, przydomowe place gier,
        zabaw i odpoczynku, studnie, zbiorniki, przewody naziemne, urządzenia
        do gromadzenia i oczyszczania ścieków, śmietniki, składowiska odpadów, obiekty
        małej architektury, ogrodzenia, oczka wodne, ogródki skalne,
      - położone w bezpośrednim sąsiedztwie tych budynków i urządzeń i niewykorzystywane
        na inny cel, który uzasadniałby zaliczenie ich do innej grupy użytków gruntowych,
        w tym zajęte pod trawniki, rabaty, kwietniki, warzywniki.

      Ze względu na konieczność wprowadzenia zmian danych w ewidencji gruntów i budynków
      w zakresie zmiany użytków gruntowych na działce w związku ze zmianą sposobu użytkowania
      gruntów, przy ustalaniu powierzchni gruntów rolnych do wyłączenia z produkcji
      rolniczej należy uwzględnić wszystkie powierzchnie zajęte pod budynki, budowle i urządzenia,
      o których mowa powyżej. Pozwoli to na unikniecie rozbieżności pomiędzy ustaleniami decyzji
      zezwalającej na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej a stanem faktycznym
      po zrealizowaniu inwestycji,

3. Dokument stwierdzający prawo dysponowania nieruchomością (kopia aktu notarialnego
    lub dokumentu potwierdzającego prawo do gruntu wynikające np.: z własności, posiadania
    samoistnego, zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, dzierżawy - o wyłączenie
    z produkcji ubiegać się mogą, obok właściciela, również: posiadacz samoistny, zarządca
    lub użytkownik, użytkownik wieczysty oraz dzierżawca nieruchomości).
4. W przypadku:
   - współwłasności wniosek składają wszyscy współwłaściciele lub tylko jeden z nich dołączając
     pisemne zgody pozostałych współwłaścicieli na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej
     pod planowaną inwestycję,
   - gdy wnioskodawca nie jest właścicielem działki, oprócz prawa do gruntu,
     należy dołączyć pisemną zgodę właściciela na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej
     pod planowaną inwestycję,
   - działania przez pełnomocnika należy dołączyć w oryginale pełnomocnictwo i potwierdzenie
      uiszczenia opłaty skarbowej (opłatę należy uiścić na rachunek Urzędu Gminy we Włoszczowie),
   - złożenia wniosku przez osobę prawną należy dołączyć odpis z KRS.

Wszystkie załączniki winny stanowić oryginały dokumentów lub ich kserokopie potwierdzone
,,za zgodność z oryginałem’’. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów
wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

3. Opłaty:    
   - zwolnienie na podstawie pkt. 3 w części III ust. 44 załącznika 
     do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 
 
4. Miejsce i sposób złożenia wniosku:
    Dokumenty można:
    - złożyć w Punkcie Podawczym Starostwa Powiatowego we Włoszczowie,  
     parter pok. 100 lub
    - przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe 
       we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa.


5. Termin załatwienia sprawy: 
    
W ciągu miesiąca od złożenia wniosku, w przypadkach szczególnie
    skomplikowanych termin może wydłużyć się do 2-miesięcy.

6. Jednostka prowadząca sprawę:    

    Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
    tel. (41) 39 44 975 lub 504 754 122, II piętro, pokój nr 314

7. Tryb odwoławczy:
    Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium
    Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Starosty
    Włoszczowskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

8. Podstawa prawna: 
    – ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych 
      i leśnych
   – ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej    
  

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Krzysztof Rusek
redaktor:
Krzysztof Rusek
Data utworzenia informacji:
2003-07-29
Data publikacji:
2003-07-29
Data ostatniej zmiany:
2019-02-08


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-05-24 13:22:36, zmian dokonał(a): gjd

WCAG 2.0 (Level AA)