Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOSZCZOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

www.powiat-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji gruntów

Zbieranie statystyk

ROL-31.03


1. Nazwa wydziału:
    Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

2. Wymagane dokumenty:
    Wniosek zawierający odpowiednio:
    - określenie stopnia ograniczenia lub utraty wartości 
       użytkowej gruntów,
    - określenie osoby obowiązanej do rekultywacji gruntów,
    - określenie planowanego kierunku i terminu wykonania 
      rekultywacji gruntów,
    - tytuł prawny władania nieruchomością,

    Do wniosku może być dołączony projekt rekultywacji gruntów.


3. Opłaty:
  - skarbowa za wydanie decyzji - 10 zł
    Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Gminy Włoszczowa
    gotówką w kasie UG lub przelewem na rachunek: 
    PKO BP S.A. O/Włoszczowa 59-1020-2733-0000-2102-0003-9578.

 

4. Miejsce i sposób złożenia wniosku:
    Dokumenty można:
    -
złożyć w Punkcie Podawczym Starostwa Powiatowego we Włoszczowie,  
    
parter pok. 100 lub

    - przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie
       ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa.


5. Termin załatwienia sprawy:      
    W ciągu miesiąca od złożenia wniosku, w przypadkach szczególnie 
    skomplikowanych termin może wydłużyć się do 2-miesięcy.


6. Jednostka prowadząca sprawę:     
    Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 
    tel. (41) 39 44 975 lub 504 754 122, pokój nr 314, piętro II


7. Tryb odwoławczy:    
    Samorządowe Kolegium Odwoławcze za pośrednictwem
    Starosty Włoszczowskiego w ciągu 14 dni od daty 
    otrzymania decyzji;


8. Uwagi:  
    Starosta wydaje decyzje w sprawach rekultywacji 
    i zagospodarowania gruntów po zasięgnięciu opinii:
    - dyrektora właściwego terenowo okręgowego urzędu górniczego -
       w odniesieniu do działalności górniczej,
    - dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych lub dyrektora
       parku narodowego - w odniesieniu do gruntów o projektowanym 
       leśnym kierunku rekultywacji,    
     - wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

 
9. Podstawa prawna:
   
    - ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych 
       i leśnych, 
   -  ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

   

Podmiot udostępniający:
Powiat Włoszczowski
autor:
Krzysztof Rusek
redaktor:
Krzysztof Rusek
Data utworzenia informacji:
2012-12-18
Data publikacji:
2012-12-18
Data ostatniej zmiany:
2018-03-28


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-03-19 14:57:24, zmian dokonał(a): Halina Sokołowska

WCAG 2.0 (Level AA)